Data wydania 2011-05-12
Tytuł Zarządzenie Nr 37/11 z dnia 2011-05-11

Zarządzenie Nr 37 /2011

 

Burmistrza Michałowa  

 

z dnia  11 maja   2011 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w   Michałowie  

 

          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) oraz §  8 ust 2    Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  zarządzam, co następuje:

§1  Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie

 1. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Michałowie ,  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,

§2.1 W celu przeprowadzenia procedury naboru powołuję Komisję Rekrutacyjną  w składzie:

 

1/   Aneta Putko – pracownik Urzędu Miejskiego

2/   Aleksander Apiecionek  - pracownik Urzedu Miejskiego w Michałowie

3/   Jolanta Narolewska – pracownik Urzędu Miejskiego w Michalowie

4/   Maria Bożena Ancipiuk – Przewodnicząca Komisji Oświaty,Kultury,Zdrowia

2.Regulamin komisji konkursowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3 Niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego Komisja konkursowa przedłoży Burmistrzowi protokół z konkursu.

§ 4.W przypadku, gdy do konkursu nikt nie przystąpi lub postępowanie konkursowe nie wyłoni kandydata , dyrektora  powołuje Burmistrz Michałowa.

§5.Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. nadzoru w Michałowie.

§ 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                          Burmistrz Michałowa

                                                                                                               Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-05-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-05-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-05-12