Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 2015-05-08 - w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki w Michałowie

Data wydania 2015-05-08
Tytuł Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 2015-05-08

    Or.0050.46.2015.J.Ch

 

Zarządzenie Nr  46 /2015

Burmistrza Michałowa

z dnia 8  maja  2015 roku

 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki w Michałowie

 

         N podstawie art. 30 ust.1 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r., poz.594, 645, 1318 oraz z 2014 r. poz.379 i 1072) w związku z art. 16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r.  poz. 406 oraz z 2014 r. , poz.423) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004r. Nr 154,

poz. 1629) Burmistrz Michałowa zarządza, co następuje :

 

§ 1.1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki w Michałowie.

2. Konkurs ogłasza się poprzez zamieszczenie ogłoszenia w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Michałowie   oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki

 w Michałowie, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja, której skład osobowy i regulamin pracy zostaną ustalone odrębnym zarządzeniem.

 

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Michałowa.

 

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

 Włodzimierz Konończuk


Załącznik Nr 1

                                                                                                       do Zarządzenia nr 46/2015 z dnia 8 maja 2015r.

 

Ogłoszenie o konkursie

 

I. Wymagania niezbędne:

 

Kandydat ubiegający się o przedmiotowe stanowisko powinien spełnić następujące warunki:

1. posiadać obywatelstwo polskie

2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,

3. posiadać stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

4. być osobą niekaraną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępostwo skarbowe,

5. posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane będą osoby posiadające wykształcenie o kierunku bibliotekarskim lub  z ukończonym studium bibliotekarskim, albo posiadające bibliotekarskie studia podyplomowe)

6. posiadać udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku

7. posiadać umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.

 

II. Wymagania dodatkowe

 

 1. Znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem:
  a) ustawy o bibliotekach,
  b) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  c) ustawy o samorządzie gminnym,
  d) ustawy o finansach publicznych,
  e) ustawy o rachunkowości,
  f) ustawy „Prawo zamówień publicznych”,
  g) ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Wiedza z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.
 3. Umiejętność obsługi komputera.
 4. Właściwa komunikacja interpersonalna.
 5. Predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną, czytelnictwem oraz twórczością literacką, dziennikarską i artystyczną (także amatorską), szczególnie z uwzględnieniem wielokulturowego oblicza Ziemi Michałowskiej i Podlasia.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowie:

 

 1. Ustalanie głównych kierunków działania jednostki.
 2. Dysponowanie środkami finansowymi, określonymi w planie działalności i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe i racjonalne wykorzystanie.
 3. Organizowanie pracy podległym pracownikom.
 4. Ustalanie zasad i warunków korzystania ze zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowie i placówkach filialnych oraz innych usług bibliotecznych.
 5. Organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną, czytelnictwem oraz twórczością literacką, dziennikarską i artystyczną (także amatorską), szczególnie z uwzględnieniem wielokulturowego oblicza Ziemi Michałowskiej i Podlasia.

IV. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. List motywacyjny, zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu i życiorys (CV), zawierający informacje o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, dokładny przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej oraz publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć,
 2. Kserokopie dokumentów, potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, staż pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznie przez kandydata.
 3. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa karne i skarbowe popełnione z winy umyślnej oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub skarbowe.
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia kandydata, pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie
   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – ( Dz .U. z 2014 r.
   poz.1182 ) zawartych w zgłoszeniu na potrzeby postępowania konkursowego.
   

V. Miejsce i termin składania dokumentów.

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowie” należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Michalowie  w terminie do dnia  8 czerwca   2015 r. do godziny 15.15 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.

2. Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Michałowie.

3. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane.

 

VI. Informacje dodatkowe.

 1. Konkurs przeprowadzi komisja, powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Michałowa.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego (rozmowy kwalifikacyjnej) kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie lub pisemnie).
 3. Oferty kandydatów, którzy nie spełnią wymogów formalnych do wzięcia udziału w konkursie, będą odrzucone.
 4. Komisja wyłoni kandydata na Kierownika Gminnej Biblioteki i przedstawi Burmistrzowi Michałowa, który podejmie ostateczną decyzję.
 5. Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz informacje o wynikach naboru będą na bieżąco umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowo (http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy ogłoszeń.
 6. Dodatkowe informacje o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnej Biblioteki publicznej w Michałowie można uzyskać telefonicznie pod numerem 85 7131775 (Zastępca Burmistrza).

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-05-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-05-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-05-08