Zarządzenie Nr 45/2015 z dnia 2015-05-05 - w sprawie ustalenia daty i miejsca przeprowadzenia II tury wyborów sołtysa w sołectwie Michałowo II

Data wydania 2015-05-08
Tytuł Zarządzenie Nr 45/2015 z dnia 2015-05-05

Or.0050.45.2015.J.G

 

Zarządzenie nr 45 /2015

Burmistrza Michałowa

z dnia 5 maja   2015r. 

w sprawie ustalenia daty i miejsca  przeprowadzenia II tury wyborów sołtysa w sołectwie Michałowo II

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r poz. 594,645,1318 z 2014 r poz.379,1072 )  oraz § 13 statutów sołectw Gminy Michałowo stanowiacych załacznik do uchwaly  Nr XVI/145/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 marca 2008r.w sprawie ustalenia statutów sołectw Gminy Michałowo (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 88, poz. 817- 843 z dnia 7 kwietnia 2008r.)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam datę 17 maja godz.15.00 - miejsce - Gminny Osrodek Kultury w Michałowie dla  przeprowadzenia II tury wyborów soltysa w sołectwie Michałowo II.

§ 2. Ustalam porządek zebrania wiejskiego zwołanego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa  :

  1. Otwarcie zebrania wiejskiego.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Przedstawienie porządku zebrania.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru sołtysa
  5. Przeprowadzenie wyborów sołtysa.
  6. Dyskusja i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie zebrania wiejskiego.

§ 3. Termin i miejsce przeprowadzenia II tury wyborow solecta Michalowo II podane zostaną do wiadomości publicznej poprzez:  zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Michałowie,na tablicach ogłoszeniowych  sołectwa Michalowo II i  tablicy Urzędu Miejskiego Michałowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                          Burmistrz Michalowa

 

 Wlodzimierz Konończuk

 


Uzasadnienie  Zarządzenia nr 45/2015 Burmistrza Michałowa z dnia 5 maja 2015r. w sprawie ustalenia daty i miejsca przeprowadzenia II tury wyborów sołtysa w sołectwie Michałowo II

 

Zgodnie z postanowieniem § 13 pkt 2 Statutu sołectwa Michałowo II, powołanego Uchwałą Rady Gminy Michałowo nr XVI/158/08 z dnia 14.03.2008 roku, aby kandydat na sołtysa został wybrany musi osiągnąć akceptację 50% + 1 głos. W przypadku nie osiągnięcia przez żadnego z kandydatów takiej akceptacji zarządza się II turę wyborów.

W trakcie analizy dokumentacji z zebrania wyborczego sołectwa Michałowo II , w związku z protestem wyborczym Swietłany Łuksza z dnia 21.04.2015r., ujawniono, że komisja skrutacyjna powołana przez zebranie wiejskie nie zauważyła braku otrzymania wymaganej ilości głosów przez zgłoszone kandydatki. W głosowaniu brały udział 174 osoby. Krystyna Kosakowska otrzymała 87 głosów, Swietłana Łuksza 86, a 1 głos był nieważny. Wymagana większość wynosiła 88 głosów. Żadna z kandydatek takiego poparcie nie uzyskała.

Wobec tego, że I tura głosowania nie przyniosła rozstrzygnięcia należy zarządzić jego II turę.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-05-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-05-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-05-08