Data wydania 2010-05-10
Tytuł Zarządzenie Nr 301/10 z dnia 2010-05-05

Zarządzenie Nr 301/10

Burmistrza Michałowa

z dnia  5 maja  2010 roku.
 
w sprawie wprowadzenia obowiązujących na terenie Gminy Michałowo wzoru umowy o udzielenie  dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo nie stanowiących jej własności i wzoru sprawozdania z wykonania prac lub robót
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875; z 2007 r. Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. Nr 31, poz. 206; z 2009 r. Nr 97, poz. 804) oraz § 3 ust.2 ,3,4 Uchwaly Nr XXXII/290/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 22 10.2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace  konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo nie stanowiących jej własności  

 

§ 1

1.      Wprowadzam wzór umowy o dotację z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Michałowo w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia.
 
2. Wprowadzam wzór sprawozdania z wykonania zadania  w brzemieniu załącznika nr 2  do zarządzenia.
 

 

§ 2

 
 Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. nadzoru rady  
 
§ 3
                                                                        
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
 
                                                                                                          Burmistrz Michałowa
 
                                                                                                               Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-05-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-05-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-05-10