Zarządzenie Nr 44/2015 z dnia 2015-05-04 - w sprawie zasad delegowania, rozliczania kosztów podróży krajowych oraz korzystania z samochodu służbowego przez pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Data wydania 2015-05-14
Tytuł Zarządzenie Nr 44/2015 z dnia 2015-05-04

Or.050. 44.2015. RK

ZARZĄDZENIE   NR  44/2015

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 04.05.2015 r.

w sprawie zasad delegowania, rozliczania kosztów podróży krajowych oraz korzystania z samochodu służbowego przez pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

 Na podstawie art.33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. 594,645,1318 z 2014 379,1072 ) w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013r., poz. 167) zarządzam, co następuje:

  1.  Ustala się Ogólne zasady delegowania i rozliczenia delegacji służbowych w Urzędzie Miejskim w Michałowie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
  2. Ustala się Ogólne zasady korzystania z samochodu służbowego będącego w użytkowaniu  w Urzędzie Miejskim w Michałowie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
  3. Zarządzenie ma zastosowanie do pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie, a także Kierowników i Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.
  4.  W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu stosuje się obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
  5.  Zobowiązuję Kierowników Referatów do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia, pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim.
  6. Zobowiązuję podinspektora ds. kadr do zapoznania z treścią zarządzenia nowo zatrudnionych pracowników na dzień ich zatrudnienia.
  7. Traci moc Zarządzenie Burmistrza nr 15/15 z dnia 26.01.2015 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podroży krajowych pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz Zarządzenie Wewnętrzne Burmistrza Michałowa nr 9/09 z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie zasad rozliczenia krajowych delegacji służbowych oraz ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia podroży służbowej przez pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Michałowie.
  8. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

 


 

               Burmistrz Michałowa

                                                                                                         

Włodzimierz Konończuk

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: w sprawie zasad delegowania, rozliczania kosztów podróży krajowych oraz korzystania z samochodu służbowego przez pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-05-14

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-05-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-05-14