Zarządzenie Nr 319/14 z dnia 2014-04-30 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2014-05-06
Tytuł Zarządzenie Nr 319/14 z dnia 2014-04-30 w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Or.0050.319.2014A.D.                                   

 

            Zarządzenie  Nr 319/14

                                                             Burmistrza  Michałowa

                                                           z dnia  30 kwietnia 2014 roku

 

             w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r poz.596, 645,1318) zarządzam co następuje

       §  1.Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  podjętych na XXXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia   2014 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

 

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

 

                                                                      Marek Nazarko

 

 

 

                                                                                             Załącznik do  Zarządzenia Nr  319 /14

 Burmistrza Michałowa z  30 kwietnia  2014

 

 

HARMONOGRAM

                               

                  Realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia 24 kwietnia 2014 roku

 

 

Lp.

 

Nr. uchwały, z dnia

 

Zadania wynikające z uchwały

 

Sposób realizacji zadania

 

Termin realizacji

 

Odpowiedzialny za realizację

 

Nadzór realizacji

1.

 

 

Uchwała  Nr XXXIII/ 309/14      Rady Miejskiej w Michałowie  z 24.04.2014     roku w sprawie  zmian w budżecie na 2014 rok

 

 

 

dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 rok

 

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  - do RIO  umieszczenie na str. BIP

 

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

 

Skarbnik

 

Burmistrz

2.

Uchwała  Nr XXXIII/ 310/14       Rady Miejskiej w Michałowie  z 24.04.2014     roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

dokonano zmiany załączników do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2014-2024

                                                             

Przekazanie   -do RIO, umieszczenie na BIP

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z

Skarbnik

Burmistrz

 

 3.

Uchwała  Nr  XXXIII/311/14   Rady Miejskiej w Michałowie  z  24.04.2014 roku w sprawie   ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków   OSP z terenu Gminy Michałowo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

 

Członek OSP ,który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały .Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS. Rada Miejska ustaliła wysokość ekwiwalentu dla członków OSP z terenu gminy Michałowo uczestniczących w działaniu ratowniczym w wysokości 21,90godzine ,za uczestniczenie w szkoleniu –ekwiwalent 11.00 zł za godzinę 

 

Przekazanie uchwały do Biura Nadzoru  Podlaskiego, Urzędu Woj. umieszczenie na str. BIP

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Sekretarz Gminy

Burmistrz

4

 

 

 

 

Uchwała  Nr XXXIII/312/ 14   Rady Miejskiej w Michałowie  z 24.04.2014   roku w sprawie  określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo nie stanowiących jej własności

Rada Miejska określiła zasady udzielania dotacji  na sfinansowanie   prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo

Przekazanie  uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  do Biura Nadzoru Podlaskiego, Urzędu Woj. umieszczenie na str. BIP

uchwała wchodzi w  życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Woj. Podl.

Sekretarz

Burmistrz

 

 

5.

Uchwała  Nr XXXIII/313/ 14   Rady Miejskiej w Michałowie  z 24.04.2014   roku w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości zabudowanej

Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego części nieruchomości zabudowanej położonej w Michalowie stanowiącą własność gminy

Przekazanie uchwały  do Biura Nadzoru Podlaskiego, Urzędu Woj. umieszczenie na str. BIP, podpisanie aktów notarialnych

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik Ref .Inwestycyjno –Geodezyjnego

Burmistrz

6.

 

Uchwała  Nr XXXIII/314/14       Rady Miejskiej w Michałowie  z 24.04.2014     roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych ,których właścicielem jest Gmina Michałowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 

 

 

Ustawienie znaków symetrycznych PKS na drogach gminnych

 

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  , umieszczenie na BIP

 

uchwała  podlega ogłoszeniu W Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

 

Kierownik Ref Inwestycyjno - Geodezyjnego

 

Burmistrz

7.

 

Uchwała  Nr XXXIII/ 315/14       Rady Miejskiej w Michałowie  z 24.04.2014     roku w sprawie wskazania miejsc wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Michałowo

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazano miejsca wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych

Przekazanie uchwały  do Biura Nadzoru Podlaskiego, Urzędu Woj. umieszczenie na str. BIP,  przesłanie do Pow. Zarządu Dróg

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Kierownik Ref Inwestycyjno - Geodezyjnego

Burmistrz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała A .Dobrowolska

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-05-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-05-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-05-06