Data wydania 2010-04-29
Tytuł Zarządzenie Nr 300/10 z dnia 2010-04-29
ZARZĄDZENIE NR 300/10
Burmistrza Michałowa
z dnia 29 kwietnia  2010 roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych Osiedle Bondary.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2004r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami), w wykonaniu Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy w Michałowo z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i zmienioną Uchwałę Nr XV/137/08 Rady Gminy w Michałowie z dnia 14 lutego 2008r. zarządzam, co następuje:
 
 Przeznaczam się do sprzedaży:
 
1. lokal mieszkalny nr 2 (parter), składający się z 3 izb o pow. użytkowej 35,45 m2 ( 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka i WC) w budynku mieszkalnym położonym Osiedle Bondary 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy oraz udziałem 409/10000 w prawie własności działki 25/13 i 26/12 o łącznej  pow. 0,1182ha, segment w budynku gospodarczym o pow. 19,725 m2 usytuowany na działce nr 27/13 oraz udział 1/20 w prawie własności działki 27/13 o pow. 0,1159ha, którym to w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste: BI1B/00074583/7 i BI1B/000074587/5;
a)      wartość nieruchomości: 22 649 zł;
 
2. lokal mieszkalny nr 12 (I piętro), składający się z 4 izb o pow. użytkowej 48,33m2 ( 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka i WC) w budynku mieszkalnym położonym Osiedle Bondary 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy oraz udziałem 609/10000 w prawie własności działki 21/5 i 26/17 o łącznej pow. 0,1878ha, segment w budynku gospodarczym o pow. 19,725m2 usytuowany na działce 26/23 oraz udział 1/20 w prawie własności działki nr 26/23 o pow. 0,1534ha,  którym to w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste: BI1B/00074578/9 i  BI1B/00074586/8;
             b) wartość nieruchomości: 34 553 zł;
 
            Lokale mieszkalne zostaną sprzedane z zachowaniem pierwszeństwa przysługującego najemcom ww. lokali.
            Osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, celem skorzystania z tego uprawnienia, winni złożyć do dnia 24 maja 2010 roku, oświadczenie, że wyrażają
 zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w  Michałowie.
            Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl. oraz przesłano do sołtysa sołectwa Bondary.
 
                                                                                     Burmistrz Michałowa
                                                                                        Marek Nazarko                                                                                          

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-04-29

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-04-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-04-29