Zarządzenie Nr 229/13 z dnia 2013-04-29 - w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Data wydania 2013-06-03
Tytuł Zarządzenie Nr 229/13 z dnia 2013-04-29

 FN.0050.229.2013.MG

zarządzenie Burmistrza Michałowa

Nr 229/13

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie art. 222, ust 4 i art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r.  Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz  § 10 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXII/196/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2013 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiekszenia w planie wydatków budżetowych na kwotę 291 270 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  • Plan dochodów ogółem  27 096 530 zł,

      a)  dochody bieżące     24 413 014 zł

      b) dochody majątkowe  2 683 516 zł

  • Plan wydatków ogółem   26 713 940 zł

a)  wydatki bieżące      21 357 886 zł

       b) wydatki majątkowe   5 356 054 zł.

Nadwyżka budżetowa w wysokości 382 590 zł jest przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

 

 

 

Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Nr 229/13  z dnia 29 kwietnia 2013r.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych

Dział

Rozdział –nazwa

§

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Plan dochodów po zmianach

Plan wydatków po zmianach

010

Rolnictwo i łowiectwo

 

254 934

459 934

853 984

459 934

01095 – Pozostała działalność

 

254 934

254 934

354 934

254 934

2010

254 934

-

254 934

-

4110

-

572

-

572

4120

-

83

-

83

4170

-

3 344

-

3 344

4210

-

200

-

200

4300

-

800

-

800

4430

-

249 935

-

249 935

852

Pomoc społeczna

 

12 978

12 978

3 031 997

4 245 103

85295 – Pozostała działalność

 

12 978

12 978

129 957

266 457

2010

12 978

-

12 978

-

3110

-

12 978

-

254 457

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

23 358

23 358

23 358

178 293

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

 

23 358

23 358

23 358

43 358

2030

23 358

-

23 358

-

3240

-

23 358

-

43 358

RAZEM

 

291 270

291 270

27 096 530

26 713 940

 

Objaśnienia do tabeli:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na kwotę ogólną 291 270 zł. W tym:

            w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, środki z dotacji celowej w wysokości 254 934 zł są przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz pokrycie kosztów postępowania. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku                     Nr FB-II.3111.183.2013.AK z dnia 25 kwietnia 2013r.

            w dziale 852 -  Pomoc społeczna, rozdział 85295, środki z dotacji celowej w wysokości 12 978 zł są przeznaczone na pomoc finansową, realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.155.2013.MA                   z dnia 26 kwietnia 2013r.

            w dziale 854 -  Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415, środki z dotacji celowej w wysokości 23 358 zł są przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia). Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.133.2013.BB z dnia 10 kwietnia 2013r.

 

 

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-06-03

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-06-03

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-06-03