Zarządzenie Nr 315/2014 z dnia 2014-04-28 - w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego za odpowiednim wynagrodzeniem, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Michałowo położonej w obrębie 42 Sokole.

Data wydania 2014-04-30
Tytuł Zarządzenie Nr 315/2014 z dnia 2014-04-28

Or.0050.315.2014.MK

 

ZARZĄDZENIE  NR  315/2014

BURMISTRZA  MICHAŁOWA

z dnia 28 kwietnia 2014 roku

 

            w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego  za odpowiednim wynagrodzeniem, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Michałowo  położonej w obrębie  42 Sokole.

 

            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy  Michałowo z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia  zasad nabycia , zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania  lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy  Michałowo z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22.06.2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz Uchwały Nr XXXVIII?349/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego za odpowiednim wynagrodzeniem, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Michałowo położonej w obrębie 42 Sokole, z a r z ą d z a  się,  co następuje:

§ 1. Zbyć w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie 42 Sokole, oznaczoną numerami geodezyjnymi 53 o pow. 0,1700 ha na rzecz właściciela nakładów poczynionych na w/w nieruchomości za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 została ujęta w wykazie stanowiącym załącznik do niejszego zarządzenia, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie na okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

§ 3. Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, wartość nieruchomości gruntowej opisanej w § 1 niniejszego zarządzenia ustalona została na kwotę: 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi  Referatu Inwestycjo – Geodezyjnego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                           B U R M I S T R Z

                                                                                                             Marek Nazarko 

                                                    


                                                                                                     Załącznik

                                                                                                     do Zarządzenia nr 315/2014

                                                                                                     Burmistrza Michałowa

                                                                                                     z dnia 28 kwietnia 2014r.

 

 

 

W Y K A Z

 

            nieruchomości położonej  w obrębie  42 Sokole, przeznaczonej do zbycia w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego

Położenie

 Numer          działki, pow.

         Stan     zagospodarowania

   nieruchomości

  K  księga

wieczysta

wartość gruntu (zł)

      

 

 

 

Sokole 48

 

   53

o pow.

0,1700 ha

   Zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. 70,39m², letnią  kuchnią, budynkiem gospodarczym  i szopą drewnianą.
 

Nakłady stanowią własność użytkownika nieruchomości.

 

 

 

 BI1B/00051814/9

 

 

35 000zł plus po   podatek

 VAT 23%

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie: 120 zł pokrywa nabywca nieruchomości.

Cena nieruchomości może zostać rozłożona na raty,  na czas nie dłuższy niż 10 lat. Pierwsza rata wraz z należnym podatkiem VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-04-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-04-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-04-30