Zarządzenie Nr 315/1/2014 z dnia 2014-04-28 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego.

Data wydania 2014-06-12
Tytuł Zarządzenie Nr 315/1/2014 z dnia 2014-04-28

 

IG.0050.315/1.2014.MK

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 315/1/2014

BURMISTRZA  MICHAŁOWA

 

z dnia  28 kwietnia 2014 roku

 

w sprawie ogłoszenia  wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/313/14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości zabudowanej, zarządza, co następuje:

 

            §1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu część nieruchomości (3 udziały po 1/11części) oznaczonej numerem geodezyjnym 318/10 o pow. 0,1393ha  położonej w obrębie 29 Michałowo przy ul. Plac 11 Listopada, opisanej w wykazie stanowiącym załącznik będący integralną częścią niniejszego zarządzenia.

 

            § 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

            § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi  Referatu Inwestycjo – Geodezyjnego.

     

      § 4. Traci moc Zarządzenie  Nr 270/2013 Burmistrza Michałowa z dnia 31 października 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                           B U R M I S T R Z

 

                                                                                                             Marek  Nazarko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                     Załącznik  do zarządzenia Nr 315/1/2014

                                                                                                     Burmistrza Michałowa

                                                                                                     z dnia 28.04.2014 r.

 

 

 

W Y K A Z

 

nieruchomości (udziałów w nieruchomości) położonej w obrębie 29 Michałowo, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu publicznego:

 

 

 

 

Położenie

 

Numer działki, powierzchnia

 

Opis

nieruchomości

 

Księga

wieczysta

 

Wartość gruntu. zgodnie z wyceną sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego w części:            1/11

     

 

 

 

 

29 Michałowo

ul. Plac 11 11 Listopada

 

 

 

 

 318/10  

o pow.

 0,1393 ha

  

działka własność Gminy Michałowo, na której znajdują się budynki gospodarcze stanowiące nakłady właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Plac 11 Listopada: 9, 8 i 7;

 

 

 

 

 

BI1B/00224601/7

   

 

 

  

      2 881 zł plus

   podatek VAT 23%;

            

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-06-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-06-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-06-12