Data wydania 2010-04-29
Tytuł Zarządzenie Nr 296/10 z dnia 2010-04-23
Zarządzenie Nr 296/10
Burmistrza Michałowa
z dnia 23 kwietnia 2010 roku
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111,Nr 223,poz.1458 z 2009 roku Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241,z 2010 roku Nr 28,poz.142 ,Nr 28 poz.146 oraz na podstawie art. 78 b ustawy z dnia 27 września 1990 roku r. – o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 200 r. Nr 47, poz.544, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Wyznaczam na obszarze gminy Michałowo miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
2. Wykaz wyznaczonych miejsc stanowi załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie miejskim sołectwach oraz Biuletynie Informacji Publicznej gminy Michałowo
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                                      Burmistrz Michałowa
                                                                                                                         Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-04-29

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-04-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-04-29