Zarządzenie Nr 143/12 z dnia 2012-04-20 - w sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miejskim w Michałowie

Data wydania 2012-04-24
Tytuł Zarządzenie Nr 143/12 z dnia 2012-04-20
Or.0050.143.2012.JN
 
 
Zarządzenie Nr 143/12
Burmistrza Michałowa
z dnia 20 kwietnia 2012 r.
 
w sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miejskim w Michałowie
 
 Na podstawie art. 33 ust 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128,z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,Nr 134,poz.777,Nr 217,poz.1281,Nr 149,poz.887) oraz art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711, z 2007 Nr 165, poz. 1170, Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1497Nr 230,pz.1371) zarządza się
 
§ l
Wyznacza się Pana Macieja Woźniewskiego – informatyka w Referacie Organizacyjnym na Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miejskim w Michałowie .
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                                   Burmistrz Michałowa
     

                                                                                                              Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-04-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-11-18

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-04-24