Zarządzenie Nr 153/2016 z dnia 2016-04-19 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w 2016 roku zadań publicznych Gminy Michałowo w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Data wydania 2016-04-19
Tytuł Zarządzenie Nr 153/2016 z dnia 2016-04-19

Or.0050.153.2016.JC

 

Zarządzenie Nr 153/2016

Burmistrza Michalowa

z dnia 19 kwietnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w 2016 roku zadań publicznych Gminy Michałowo w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Na podstawie 13 ust  1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2014r,poz.1118,1146,1138 ) oraz § 5 ust.1, pkt 2 ppkt 1) i § 6 pkt 3 Programu współpracy Gminy Michałowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok , przyjętego Uchwałą Nr XII/88/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Michałowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Burmistrz Michałowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Gminy Michałowo w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych o treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Michałowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk


 

Załącznik do

Zarządzenia Nr 153/16

Burmistrza Michałowa

z dnia 19 kwietnia 2016 roku

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Michałowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Gminy Michałowo w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

I. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r , poz. 1118,1146,1138).
  Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 roku w Gminie Michałowo.
 2. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność o statutową odpowiadającą zadaniom objętym konkursem.

 

II. Rodzaje zadań

W ramach konkursu przewiduje się wyłonienie ofert i wsparcie realizacji wskazanych w nich działań, adresowanych do beneficjentów zamieszkałych na terenie gminy Michałowo.

W ramach zadania mogą być realizowane działania, polegające na:

 1. Prowadzeniu różnych form rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym o charakterze rehabilitacyjno-wypoczynkowym.
 2. Organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, kursów, warsztatów dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.
 3. Organizowanie lokalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków na realizację zadania wynosi 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość przydzielenia odpowiednio niższego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, mogą oni negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub złożyć oświadczenie, że nie będą oni związani złożonymi ofertami.

IV. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r , poz. 1118,1146,1138)  i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013r , poz. 885,938,1646 z 2014r 1646,379,911,1146)  

 1. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym Komisja Konkursowa i przedkłada wyniki Burmistrzowi Michałowa.
 2. Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Burmistrz Michałowa
 3. Szczegółowe i warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Michałowa, a Organizacją wnioskującą.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

V. Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z harmonogramem, opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2016 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.

VI. Termin, zasady i warunki składania ofert.

 1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 11 maja 2016 roku do godz. 15.15. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie, nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 2. Oferty należy składać osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskim w Michałowie  ul. Białostocka 11,16 – 050 Michałowo, lub za pośrednictwem poczty. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Gminy Michałowo w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”.  Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
 3. Oferty należy składać zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia  2011 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r.Nr 6, poz.25).
 4. Każdy projekt zadania winien być złożony jako oddzielna oferta, w innym przypadku nie będzie rozpatrzony.
 5. Do oferty należy dołączyć:
 1. kopię aktualnego wypisu z KRS lub rejestru starostwa powiatowego,
 2. w przypadku  oddziałów  terenowych załączenie  pełnomocnictwa Zarządu Głównego
 3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2015 rok,
 4. statut

Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.

VII.    Kryteria  wyboru ofert  zasady przyznawania dotacji.

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niezgodne z warunkami określonymi w ustawie niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 3. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
  1. zgodność oferty z warunkami konkursowymi,
  2. merytoryczna wartość oferty,
  3. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu podanych informacji,
  4. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania
  5. dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,
  6. ilość uczestników i beneficjentów zadania,
  7. zasięg przedsięwzięcia,
  8. rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności.
 4. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Ostateczną decyzję co do wyboru oferty lub ofert podejmie Burmistrz Michałowa.
 5.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. .Burmistrz Michałowa zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części.
 7. Postępowanie konkursowe nie przewiduje trybu odwoławczego.

 

 

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela Zastępca Burmistrza Michałowa Jerzy Chmielewski, tel. 085 71 31 775.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-04-19

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-04-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-04-19