Zarządzenie Nr 37/15 z dnia 2015-04-16 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2015-04-17
Tytuł Zarządzenie Nr 37/15 z dnia 2015-04-16

Or.0050.37.2015.J.Ch

                                Zarządzenie   37/2015

                               Burmistrza Michałowa

                                                             z dnia  16  kwietna   2015roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 ,645,1318 z 2014 poz.379,1072)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  VII   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał  w sprawie:

 

 1. Zmian w budżecie
 2. Pomocy finansowej województwu podlaskiemu z przeznaczeniem na częściowe opłacenie wykonania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 687 na odcinku Zwodzieckie -Narewka-Juszkowy Gród
 3. Odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie
 4. Powołania  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie
 5. Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) oraz usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowo
 6. Członkostwa Gminy Michałowo  w Lokalnej Grupie Działania - Puszcza Knyszyńska
 7. Zmieniająca uchwałę Nr XX/182/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 października 2012r w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
 8. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego
 9. Określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 

§ 2

 

Upoważnić:

 1. Skarbnika Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 1,2,7 wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich  podjęcia
 2. Podinspektora ds. obsługi Rady do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. ,3,4,6 wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich  podjęcia
 3. Podinspektora ds.działalności do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionych  w § 1 pkt. 5, wraz z uzasadnieniem  potrzeby jej  podjęcia
 4. Kierownika Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej  w § 1 pkt. 8,9  wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich  podjęcia

 

§3

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

             Burmistrz Michałowa

 

           Włodzimierz Konończuk

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-04-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-04-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-04-17