Zarządzenie Nr 314/14 z dnia 2014-04-16 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2014-04-16
Tytuł Zarządzenie Nr 314/14 z dnia 2014-04-16

Or.0050.314.2014.AD                 

Zarządzenie   314/14

Burmistrza Michałowa

 z dnia   16  kwietnia  2014roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.596 ,645,1318)  zarządzam, co następuje:

 § 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  XXXIII   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał  w sprawie:

 

1/ zmian w budżecie

2/ zmiany w  Wieloletniej Prognozie Finansowej

3// zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Michałowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

4/ wskazania miejsca wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Michałowo.

5/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP z terenu Gminy Michałowo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

6/określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo

      nie stanowiących jej własności

      7/wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości zabudowanej

     

 § 2

Upoważnić:

  1. Skarbnika Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej  w § 1 pkt. 1,2 wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich  podjęcia
  2. Sekretarza Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt.5,6, wraz z uzasadnieniem potrzeby ich  podjęcia
  3. Kierownika Referatu Inwestycyjno-geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej  w § 1 pkt. 3,4,7  wraz z uzasadnieniem  potrzeby jej    podjęcia

 

§3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Michałowa

 

           Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-04-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-04-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-04-16