Data wydania 2009-04-23
Tytuł Zarządzenie Nr 201/09 z dnia 2009-04-15 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na stanowiska kierujących samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w Gminie Michałowo
ZARZĄDZENIE NR 201/09
BURMISTRZA MICHAŁOWA
 
z dnia 15 kwietnia 2009r.
 
w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na stanowiska kierujących samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w Gminie Michałowo
 
 
 
            Na podstawie art. 33 ust. 3a i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 2 pkt 3, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 13 - 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) Burmistrz Michałowo zarządza, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się do stosowania „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na stanowiska kierujących samorządowymi jednostkami organizacyjnymi wGminie Michałowo”, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2. Treść „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na stanowiska kierujących samorządowymi jednostkami organizacyjnymiw Gminie Michałowo” podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Michałowie.
 
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Michałowo.
 
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 145/06 Wójta Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2006r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na stanowiska kierujących samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w Gminie Michałowo
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                                              Burmistrz Michałowa
 
 
                                                                                                     Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-04-23

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-04-23

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-04-23