Data wydania 2009-05-12
Tytuł Zarządzenie Nr 200/09 z dnia 2009-04-15
Zarządzenie Nr 200 /09

         Burmistrza Michałowa

z dnia  15 kwietnia 2009  roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111)  Burmistrz Michałowa zarządza, co następuje:
§ l
Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXVIII Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:
 1/ Przyjęcia sprawozdania w wykonania budżetu i udzielenia absolutorium
 2/ Zmiany w budżecie na 2009 rok (podział nadwyżki budżetowej)
 3/ Przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Michałowo w sprawie lokalizacji Lotniska regionalnego w Topolanach
 4/ Wyznaczenia inkasentów do pobierania opłaty targowej i ustalenia inkasa
 5/ Rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
 
Upoważnić:
 
1.      Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § l pkt. 1,2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
2.      Podinspektora ds. nadzoru do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § l pkt.3,4, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
3.      Kierownika referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionego w § 1pkt 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
 
 
                                                       §   2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Burmistrz Michałowa
      Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-05-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-05-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-05-12