Data wydania 2010-04-20
Tytuł Zarządzenie Nr 294/10 z dnia 2010-04-07
Zarządzenie Nr 294/10
Burmistrza Michałowa
z dnia 7 kwietnia 2010 roku
w sprawie: zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej
 
Na podstawie art. 24h ust 3 pkt 3. ust. 5. 5a. 6. 8. 9. 10. 12 oraz 24i ust. I i 3. ustaw) z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591. z 2002 r. Nr 23. poz. 220. Nr 62. poz. 558. Nr 113, poz. 984. Nr 153. poz. 1271. Nr 214. poz. 1806. z2003r. Nr 80. poz. 717. Nr 162. poz. 1568. z 2004 r. Nr 102. poz. 1055. Nr ! 16. poz. 1203. z 2005 r. Nr 172. poz. 1441. Nr 175. poz. 1457. z 2006 r. Nr 17. poz. 128. Nr 181. poz. 1337. z 2007 r. Nr 48. poz. 327. Nr 138, poz. 974, Nr 173. poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420). art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
zarządzam, co następuje:
 

§ 1.

1. Osoby pełniące funkcje :

1) zastępca Burmistrza Michałowa, Sekretarz Urzędu Miejskiego w Michałowie, Skarbnik Gminy Michałowo;
2) kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Michałowo,
3) osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Michałowa,
składają Burmistrzowi Michałowa oświadczenie o swoim stanie majątkowym według formularza określonego w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego miejską osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (Dz. U. Nr 34. poz. 282).

 

2. Oświadczenie majątkowe składa się wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (P1T) za rok poprzedni i jego korektą, w dwóch egzemplarzach.

3.Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1. składa się w ciągu 30 dni od dnia powołania na stanowisko, zatrudnienia lub od dnia udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, ze stanem majątkowym na dzień objęcia funkcji lub udzielenia upoważnienia.

4.Do pierwszego oświadczenia majątkowego, osoby wymienione w ust. 1 obowiązane są dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli ją prowadzili przed dniem powołania lub zatrudnienia bądź przed udzieleniem upoważnienia.

5.Kolejne oświadczenie majątkowe składa się co roku do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz odwołania ze stanowiska, rozwiązania umowy o pracę lub w dniu cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
 

§ 2.Jeżeli terminy określone w ust. 3 lub 5 nie zostaną dotrzymane, Burmistrz Michałowa w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.

§3. Osoby wymienione w §1ust.1 i §. 5 składają oświadczenia, o których mowa w zarządzeniu, pracownikowi zatrudnionemu na Stanowisku Kadr i Obsługi Rady

§ 4.

1. Pracownik zatrudniony na Stanowisku Kadr i Obsługi Rady otrzymuje od Burmistrza upoważnienie do:

1)   dokonywania, wraz z radcą prawnym, analizy danych zawartych w oświadczeniach składanych przez osoby wymienione w § 1oraz do przedkładania Sekretarzowi wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy;
2)   przekazywania jednego egzemplarza oświadczenia majątkowego wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) składanego przez osoby wymienione w § 1 ust.1 - urzędowi skarbowemu, właściwemu dla miejsca zamieszkania tych osób;
3)   publikacji danych jawnych zawartych w części A oświadczeń majątkowych osób wymienionych w §1 ust.1 w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Miejski w Michałowie;
4)   dokonywania, wraz z radcą prawnym, analizy danych zawartych w oświadczeniach, o których mowa w §.5 składanych przez pracowników Urzędu;
5)   dokonywania, wraz z radcą prawnym, analizy danych zawartych oświadczeniach o stanie majątkowym pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie złożonych Burmistrzowi Michałowa w trybie art. 32 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
6)   Przedkładania wyników analizy danych zawartych w oświadczeniach składanych przez osoby wymienione w § 1ust.1 niniejszego zarządzenia oraz w oświadczeniach złożonych w trybie art. 32 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
2. Analiza danych o jakiej mowa w ust. 1 pkt1) winna być dokonana w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia.
 

2. Sekretarza Urzędu Miejskiego w Michalowie upoważnia się do:

1)   kierowania, po zapoznaniu się z wynikami analizy oświadczeń opisanych w § 3 i po poinformowaniu o jej wynikach Burmistrza, wniosków do dyrektora urzędu kontroli skarbowej o przeprowadzenie kontroli oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby wymienione w § 1 w przypadku podejrzenia podania nieprawdy lub zatajenia prawdy oraz do kierowania odwołań do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przypadku odmowy wszczęcia kontroli;

2)   przedstawiania Radzie Miejskiej w Michałowie w terminie do dnia 30 października każdego roku. informacji o:
a)    osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie:
b)   nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia;
c)    działaniach podjętych w związku z nieprawidłościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.
 

§ 5.

1. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Michałowie zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz doradcy i asystenci, z wyjątkiem osób wymienionych w § 1ust.1, składają Burmistrzowi Michałowa oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, według wzoru stanowiącego załącznik Nr I do zarządzenia.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej pracownik jest obowiązany określić jej charakter. Pracownik ten jest również obowiązany składać odrębne oświadczenia w przypadku zmiany charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

3.  Pracownik samorządowy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany złożyć kierownikowi jednostki, w której jest zatrudniony, oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakteru.

4.  W przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej na pracownika samorządowego, o którym mowa w ust. 1, jest nakładana kara upomnienia albo nagany. Przepisy art. 109 § 2 i art. 110-113 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.

5.  Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o prowadzeniu działalności gospodarczej powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

§ 6.

1. Analiza danych, o których mowa w § 5 polega na ocenie, czy przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej przez pracownika nie pozostaje w sprzeczności lub jest związany z zadaniami i uprawnieniami służbowymi pracownika, określonymi w jego zakresie czynności.

2. Oświadczenie pracownika, o którym mowa w § 5 wraz z wynikami analizy przechowuje   się w jego aktach osobowych.

§ 7. Wykonywanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Urzędu Miejskiego w Michalowie .

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego .

§ 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni.

Burmistrz Michałowa
                                                                                                                              Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-04-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-04-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-04-20