Data wydania 2011-04-07
Tytuł Zarządzenie Nr 31/11 z dnia 2011-04-05
ZARZĄDZENIE Nr 31/11
Burmistrza Michałowa
z dnia 5 kwietnia   2011 roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, położonych w obrębie Michałowo.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust. 1, art. 34 ust. 1, pkt 3 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), w wykonaniu Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy w Michałowie z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i zmienioną Uchwałę Nr XV/137/08 Rady Gminy w Michałowie z dnia 14 lutego 2008r. zarządzam, co następuje:
 
 Przeznaczam się do sprzedaży lokale mieszkalne:
 
1. nr 3 (parter i poddasze), składający się z 3 izb o pow. 44,60 m2 przy ul. Fabrycznej 5 w Michałowie wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy na zasadzie wspólnego  użytkowania oraz udział 44/159 w części wspólnej budynku i  w prawie własności działki 199/2 o pow. 0,0516ha, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona  jest księga wieczyste: BI1B/00066487/5;
a)      wartość nieruchomości: 17 063 zł;
 
2. nr 5 (poddasze), składający się z 1 pokoju o pow. użytkowej 16,40m2 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Plac 11 Listopada 4 w Michałowie  wraz z udziałem 1640/16444 w części wspólnej budynku i w prawie własności działki 329 o pow. 0,0996 ha,  której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta: BI1B/00001614/2;
             b) wartość nieruchomości: 6 378 zł;
3. nr 3 (parter), składający się z pokoju i kuchni o łącznej pow. 27,49 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Gródeckiej 3 w Michałowie wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 6,00 m2 oraz udział 3349/23909 w części wspólnej budynku i w prawie własności gruntu w działce nr 209 o pow. 0,0843 ha, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta BI1B/00002166/3;
             c) wartość nieruchomości:12 225 zł;
 
4. nr 9 (II piętro), skaładajacy się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, WC i łazienki o pow. 60,31 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Klonowej 2 w Michałowie wraz z pomieszczeniem w piwnicy oraz udziałem 696/10 000 w części wspólnej budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 961/5 i 962/14 o łącznej pow. 0,2136 ha, którym w Sadzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga BI1B/00073089/7;
            d) wartość nieruchomości: 45 544 zł;
 
            Lokale mieszkalne zostaną sprzedane z zachowaniem pierwszeństwa przysługującego najemcom ww. lokali.
            Osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, celem skorzystania z tego uprawnienia, winni złożyć do dnia 27 kwietnia 2011 roku, oświadczenie, że wyrażają
 zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w  Michałowie przy ul. Białostockiej 11.
            Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.
 
 
 
 
                                                                                     Burmistrz Michałowa
 
                                                                                        Marek Nazarko                                                                                          

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-04-07

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-04-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-04-07