Zarządzenie Nr 228/13 z dnia 2013-04-03 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2013-04-12
Tytuł Zarządzenie Nr 228/13 z dnia 2013-04-03

Or.0050. 228.2013.AD                                  

Zarządzenie  Nr  228 /13

Burmistrza  Michałowa

z dnia  03  kwietnia  2013 roku

 

w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie

         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337Nr175,poz.1457,Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr  223,poz.1458 z 2009 r  Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675,Nr 40 poz.230,z 2011rDz. U. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21,poz.113Nr 217,poz.1281,z2012r Dz.U.Nr149,poz.887,poz.567 ) zarządzam,

§ 1.    Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  podjętych na XXIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2013 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

 

§ 2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

 

                                                                      Marek Nazarko

 

                                                                                              

Załącznik do  Zarządzenia Nr 228  /13

 Burmistrza Michałowa z 03 kwietnia 2013

 

HARMONOGRAM

                               

                  Realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia 28 marca 2013 roku

 

 

 

 

Lp.

 

Nr  uchwały,

z dnia

 

Zadania wynikające z uchwały

 

Sposób realizacji zadania

 

Termin realizacji

 

Odpowiedzialny za realizację

 

Nadzór realizacji

 

1

Uchwała  Nr XXIV / 219/13   Rady Miejskiej w Michałowie  z   28.03.2013 roku w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 

 

 

dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2013 rok

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  - do RIO  umieszczenie na str. BIP

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

Skarbnik

Burmistrz

 

2

Uchwała Nr XXIV/220/13 Rady Miejskiej w Michałowie  z 28.03.2013 roku zmieniająca  uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2013 – 2024

 

dokonano zmiany załączników do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2013-2024

 

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  -do RIO, umieszczenie na BIP

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu W Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Skarbnik

Burmistrz

 

3

Uchwała  Nr XXIV/221 / 13 Rady Miejskiej w Michałowie  z 28.03.2013 roku w sprawie   zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 1629 B Narew – Planty – Nowa Wola na odcinku Marynka – Planty (gm. Michałowo)”

 

 

podjęto uchwalę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 1629 B Narew-Planty -Nowa Wola na odcinku Marynka _ Planty. Środki finansowe na pomoc pochodziły z dotacji celowej budżetu Gminy na rok 2013

Przekazanie uchwały do Biura nadzoru Prawnego  umieszczenie  na str. BIP przekazanie Zarządowi Powiatu – upoważnienie Burmistrza do zawarcia umowy z Zarządem Powiatu szczegółowo określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji celowej

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Skarbnik,

Kierownik Ref.

Inwestycyjno –

Geodezyjnego

Burmistrz

 

4.

Uchwała  Nr XXIV/ 222/13 Rady Miejskiej w Michałowie  z   28.03. 2013r w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 

 

 

 

Dokonano wyboru i metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, od nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego,  Biura nadzoru Prawnego  umieszczenie na str. BIP.

 

uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Podlaskiego.

Określone stawki opłat mają zastosowanie od 1 lipca 2013 roku

Kierownik Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego

Burmistrz

 

5.

Uchwała  Nr XXIV/ 223/13 Rady Miejskiej w Michałowie  z   28.03. 2013 r w sprawie   terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

ustalono terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Michałowie

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, Biura nadzoru Prawnego  umieszczenie na str. BIP.

 

uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Podlaskiego.

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego, Skarbnik

Burmistrz

 

6.

Uchwała  Nr XXIV/224 /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z 28.03.2013 roku w  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie

 

W załączniku Nr 1 do Statutu  Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie stanowiącego  załącznik 1 do uchwały Nr XXXV/32/10 Rady Miejskiej w Michałowie w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury z dnia 11 lutego 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z  26 lutego 2010r Nr 34,poz.604,z 2012r poz.758)

„§ 3 pkt.  4 otrzymuje brzmienie Centrum Produktu  Lokalnego”

 

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, Biura nadzoru Prawnego  umieszczenie  na str. BIP przekazanie dyrektorowi GOK

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Dyrektor GOK

Burmistrz

 

7.

Uchwała  Nr XXIV/225 / 13 Rady Miejskiej w Michałowie  z 28.03.2013 roku w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu i oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 

 

 

Wyrażono zgodę na udzielenie najemcom 60% bonifikaty od ceny

sprzedaży lokali mieszkalnego stanowiących własność gminy- w budynku mieszkalnym położonym  w Michałowie przy ul. Plac 11 Listopada 11 oraz lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym położonym w Michałowie przy ul. Klonowej4 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy i udziałem w części wspólnej budynku i prawie użytkowania wieczystego działki

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP podpisanie aktów notarialnych

 

 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego

Burmistrz

 

8.

Uchwała  Nr XXIV/226 / 13 Rady Miejskiej w Michałowie  z 28.03.2013 roku w sprawie  zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 

W uchwale Nr XXIII/216/13 z 14 lutego 2013roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjecie darowizny § 2 otrzymał następujące brzmienie „§ Koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy darowizny i postępowania wieczysto- księgowego ponosi Gmina Michalowa

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP,

 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

Burmistrz

 

9

Uchwała  Nr XXIV/ 227 / 13 Rady Miejskiej w Michałowie  z 28.03.2013 roku w sprawie  skargi na Burmistrza Michałowa

Skargę Pana Jana Maleszy z dnia 21.03.2013r na Burmistrza

Michałowa  dotyczącą braku odpowiedzi na pismo z dnia 29.10.2012r w sprawie wystapienia do Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych o skierowanie wniosku na leczenie odwykowe Pana Aleksandra Maleszy uznaje się za bezzasdną 

 

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP, przesłanie wraz  uzasadnieniem do zainteresowanego

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Przewodniczący Rady Miejskiej

Opracowała: A. Dobrowolska

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Maria Dobrowolska - Cylwik

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-04-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-04-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-04-12