Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 2011-03-31 - w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w poszczególnych sołectwach Gminy Michałowo

Data wydania 2011-04-01
Tytuł Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 2011-03-31
Or.0050.28.2011.JN
 
 
Zarządzenie nr 28/2011
z dnia Burmistrza Michałowa
z dnia 31 marca  2011r. 
             w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w poszczególnych sołectwach Gminy Michałowo
 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz § 13 statutów sołectw Gminy Michałowo stanowiacych załacznik do uchwaly  Nr XVI/145/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 marca 2008r.w sprawie ustalenia statutów solectw Gminy Michałowo        (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 88, poz. 817- 843 z dnia 7 kwietnia 2008r.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam termin i miejsce przeprowadzenia zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy Michalowo dla wyboru sołtysów i rad sołeckich wg  załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ustalam porządek zebrania wiejskiego zwołanego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rad soleckich :
  1. Otwarcie zebrania wiejskiego.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Przedstawienie porządku zebrania.
  4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
  6. Przeprowadzenie wyborów sołtysa.
  7. Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej,
  8. Dyskusja i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie zebrania wiejskiego.
§ 3. Terminy i miejsce przeprowadzenia zebrań wyborczych podane zostaną do wiadomości publicznej poprzez:  zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Michałowie,na tablicach ogłoszeniowych poszczególnych sołectw i Urzędu Miejskiego Michałowa.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                   Burmistrz Michalowa
 
Marek Nazarko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Jolant Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-04-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-04-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-04-01