Data wydania 2013-06-03
Tytuł Zarządzenie Nr 226/1/13 z dnia 2013-03-29

FN.0050.226/1.2013.MG

zarządzenie Burmistrza Michałowa

Nr 226/1/13

z dnia 29 marca 2013 r.

 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie art. 222, ust 4 i art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r.  Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz  § 10 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXII/196/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2013 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 323 777 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Uruchamia się rezerwę budżetową w wyskości 24 500 zł, oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na tę samą kwotę, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  • Plan dochodów ogółem  26 805 260 zł,

      a)  dochody bieżące     24 121 744 zł

      b) dochody majątkowe  2 683 516 zł

  • Plan wydatków ogółem   26 422 670 zł

a)  wydatki bieżące      21 066 616 zł

        b) wydatki majątkowe   5 356 054 zł.

Nadwyżka budżetowa w wysokości 382 590 zł jest przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

 

 

 

Załącznik  Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 226/1/13

z dnia 29 marca 2013r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział

Rozdział – nazwa

§

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

600

Transport i łączność

 

293 835

293 835

3 556 095

60016 –Drogi publiczne gminne

 

57 500

57 500

1 743 500

4170

-

7 500

7 500

4270

57 500

-

1 171 000

4300

-

50 000

110 000

60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

 

236 335

236 335

1 723 095

4017

-

13 779

13 779

4019

-

5 293

5 293

4117

416

-

2 356

4119

-

416

905

4127

60

-

337

4129

-

60

130

4177

16 211

-

-

4179

2 861

-

-

4217

31 584

-

178 975

4219

-

31 584

68 747

4307

28 901

-

163 768

4309

-

28 901

62 901

4437

 

1 275

-

7 225

4439

-

1 275

2 775

6057

155 027

-

878 489

6059

-

155 027

337 415

700

Gospodarka mieszkaniowa

 

5 000

5 000

270 000

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

5 000

5 000

270 000

4260

5 000

-

13 000

4530

-

5 000

5 000

750

Administracja publiczna

 

5 790

5 790

2 681 986

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

5 000

5 000

2 220 000

4010

5 000

-

1 295 730

4170

-

5 000

69 092

75095 –Pozostała działalność

 

790

790

122 000

4300

790

-

109  210

4430

-

790

12 790

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

1 140

1 140

247 414

75412 – Ochotnicze straże pożarne

 

1 140

1 140

233 914

4170

-

1 140

38 760

4210

1 140

-

60 370

801

Oświata i wychowanie

 

941

941

5 927 980

80101 – Szkoły podstawowe

 

941

941

2 840 020

4040

941

-

133 059

4170

-

941

941

851

Ochrona zdrowia

 

550

550

135 351

85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

 

550

550

10 000

4260

-

550

550

4300

550

-

3 950

852

Pomoc społeczna

 

14 221

14 221

4 232 125

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

2 000

10 553

10 553

4010

-

8 750

8 750

4110

-

1 552

1 552

4120

-

215

215

4210

-

36

36

4300

2 000

-

-

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

2 908

2 908

2 206 000

3110

2 587

-

2 128 481

4040

321

-

2 383

4300

-

2 100

17 293

4410

-

70

70

4700

-

738

738

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

 

8 923

370

478 153

4010

5 019

-

327 649

4040

3 904

-

28 737

4170

-

250

2 250

4240

-

120

120

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

40

40

73 940

3020

40

-

140

4280

-

40

40

85295 – Pozostała działalność

 

350

350

253 479

4210

-

350

350

4300

350

-

4 650

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

2 300

2 300

1 076 250

90002 – Gospodarka odpadami

 

300

300

500 000

4010

300

-

75 000

4700

-

300

300

90003 – Oczyszczanie miast i wsi

 

2 000

-

67 250

4300

2 000

-

67 250

90095 – Pozostała działalność

 

-

2 000

7 000

4300

-

2 000

7 000

RAZEM

 

323 777

323 777

  1. 422 670
 

Objaśnienia do tabeli:

Dokonuje się zmian w  planie wydatków budżetowych na kwotę ogólną 323 777 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność, dokonuje się zmian w planie wydatków na łączną kwotę 293 835 zł, w tym:

57 500 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków na: opłacenie kosztów wykonania projektu remontu drogi gminnej (7 500) oraz planu wydatków przewidzianych na odśnieżanie dróg gminnych (50 000). Zmniejszeniu ulega plan wydatków na zakup usług remontowych

236 335 zł w rozdziale 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna, w obrębie zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś priorytetowa – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki zadania. Zmiany polegająca przesunięciu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez dostosowanie planu wydatków do źródeł ich finansowania oraz zakresu rzeczowego poszczególnych pozycji projektu.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan wydatków na kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na opłacenie należnego podatku VAT.

W dziale 750 – Administracja publiczna, zmiany na łączą kwotę 5 790 zł, w tym:

5 000 zł w rozdziale 75023 – Administracja publiczna, zwiększa się plan wydatków przewidzianych na opłacenie kosztów umów – zleceń.

790 zł w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków na opłacenie składki członkowskiej gminy na rzecz Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 140 zł planu wydatków na opłacenie umów zleceń kierowców samochodów bojowych OSP w terenie.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmiany na kwotę 941 zł w oparciu o wniosek dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie, a wynikające z bieżących potrzeb tej jednostki.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, zmiany w wysokości 550 zł ze względu na konieczność opłacenia kosztów energii elektrycznej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, zmiany na łączną kwotę 14 221 zł (w rozdziałach: 85212, 85219, 85228 i 85295) oparciu o wniosek kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, a wynikające z bieżących potrzeb tej jednostki.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmiany w wysokości ogólnej 2 300 zł.

 

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Nr 226/1/13 z dnia 29 marca 2013r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział

Rozdział –nazwa

§

Zmniejszenie

Zwiększenia

Plan po zmianach

758

Różne rozliczenia

 

24 500

-

531 796

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

 

24 500

-

145 500

4810

24 500

-

145 500

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

-

20 000

267 414

75412 – Ochotnicze straże pożarne

 

-

20 000

253 914

4300

-

20 000

30 900

851

Ochrona zdrowia

 

-

4 500

139 851

85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

 

-

4 500

14 500

4210

-

4 500

5 500

RAZEM

 

24 500

24 500

26 422 670

Objaśnienia do tabeli:

Uruchamia się rezerwę ogólną w wysokości 24 500 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:

20 000 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z przeznaczeniem na  zwiększenie planu wydatków na zakup usług związanych ze zmianą systemu ogrzewania w budynku OSP w Nowej Woli,

4 500 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, z przeznaczeniem na zakup materiałów.

 

 

   Burmistrz Michałowa

         Marek Nazarko

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-06-03

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-06-03

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-06-03