Zarządzenie Nr 213/13 z dnia 2013-02-28 - w sprawie uzgodnienia opłaty za obiad wydawany w Gminnym Przedszkolu w Michałowie

Data wydania 2013-03-06
Tytuł Zarządzenie Nr 213/13 z dnia 2013-02-28

Or 0050.213.2013.AD

Zarządzenie Nr 213/13

Burmistrza Michałowa

z dnia 28 lutego 2013

         w sprawie uzgodnienia opłaty za obiad wydawany w Gminnym Przedszkolu w Michałowie

                         Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337Nr175,poz.1457,Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr  223,poz.1458 z 2009 r  Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675,Nr 40 poz.230, z 2011r Dz. U. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21,poz.113Nr 217,poz.1281,z 2012r Dz.U.Nr149,poz.887,poz.567),. zm. oraz art.5 c pkt. 3,art.67a ust.3  ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku nr 256,poz.2572 z póź. zm.) zarządzam co następuję:

 

§ 1 Uzgadnia się w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola Gminnego w Michałowie  wysokość opłat za obiad wydawany w Gminnym Przedszkolu w Michałowie :

            1/ 3,22 zł koszt  przygotowania porcji obiadu

            1/ 2,20 zł dla dziecka  ( co stanowi koszt produktów żywnościowych tzw. „wsad do kotła”)

            2/ 5,42 zł dla pozostałych uprawnionych ( na podstawie rzeczywistych kosztów przygotowania posiłków: kosztów utrzymania  i funkcjonowania stołówki z uwzględnieniem wynagrodzenia pracowników oraz koszt produktów żywnościowych tzw. ”wsad do kotła”)

 

§ 2. Upoważniam Dyrektora Gminnego Przedszkola w Michałowie do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za posiłki w szkole, jeśli

          1/ w rodzinie występuje szczególnie trudna sytuacja materialna

          2/ w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych

§  3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Przedszkola w Michałowie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 roku

 

                                                                                                          Burmistrz Michałowa

                                                                                                               Marek Nazarko

     

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Maria Dobrowolska - Cylwik

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-03-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-03-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-03-06