Zarządzenie Nr 310/14 z dnia 2014-03-27 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2014-03-31
Tytuł Zarządzenie Nr 310/14 z dnia 2014-03-27

Or.0050.310.2014A.D.                                   

 

Zarządzenie  Nr 310/14

Burmistrza  Michałowa

z dnia  27  marca  2014 roku

 w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r poz.596, 645,1318) zarządzam co następuje

§  1.Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  podjętych na XXXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 20 marca  2014 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Burmistrz Michałowa

                                                                      Marek Nazarko

 


Załącznik do  Zarządzenia Nr 310/14

 Burmistrza Michałowa z  27 marca  2014

 

 

HARMONOGRAM

 Realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia 20 lutego 2014 roku

 

 

Lp.

 

Nr. uchwały, z dnia

 

Zadania wynikające z uchwały

 

Sposób realizacji zadania

 

Termin realizacji

 

Odpowiedzialny za realizację

 

Nadzór realizacji

1.

 

 

Uchwała  Nr XXXII/303/14  Rady Miejskiej w Michałowie  z 20.03.2014     roku w sprawie  zmian w budżecie na 2014 rok

 

 

 

dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 rok

 

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  - do RIO  umieszczenie na str. BIP

 

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

 

Skarbnik

 

Burmistrz

 

 2.

 

Uchwała  Nr XXXII/304/14  Rady Miejskiej w Michałowie  z 20.03.2014     roku w sprawie Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2014-2020

 

 

 

dokonano zmiany załączników do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011-2024

 

 

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  -do RIO, umieszczenie na BIP

 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu W Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

 

 

Skarbnik

 

Burmistrz

 

3.

 

 

 

 

Uchwała  Nr  XXXII/305 /14  Rady Miejskiej w Michałowie  z  20.03.2014 roku w sprawie  utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego art. 12 § 4 i na wniosek Burmistrza rada utworzyła dwa odrębne obwody głosowania Nr 11 z siedzibą w Garbarach dla wyborców przebywających w DPS „Spokojna Przystań”  w Garbarach

Nr 12 z siedzibą  w Jałówce dla wyborców przebywających w DPS „Jawor” w Jałówce

 

 

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  - do Komisarza Wyborczego Wojewody Podlaskiego

 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego przekazaniu Komisarzowi Wyborczemu oraz Wojewodzie Podlaskiemu

 

Sekretarz Gminy

 

Burmistrz

5

 

Uchwała  Nr XXXII/306/ 14   Rady Miejskiej w Michałowie  z 20.03.2014   roku w sprawie Podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy rzeczowej i zasiłku celowego z pomocy społecznej

 

 

Podwyższono kwotę kryterium dochodowego do wysokości 150%,podwyzszona kwota kryterium ma zastosowanie dla osób ubiegających się o pomoc rzeczowa i zasiłek celowy ,nie ma natomiast zastosowania w programach osłonowych

Przekazanie  uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  do Biura Nadzoru Podlaskiego, Urzędu Woj. umieszczenie na str. BIP

 

 

 

Burmistrz

uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Woj. Podl.

Kierownik MGOPS

 

6.

 

Uchwała  Nr XXXII/307 /  14   Rady Miejskiej w Michałowie  z  20.03.2014   roku w sprawie  przyjęcia strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki na lata 2012-2014

 

 

Strategia Rozwoju Gminnej Biblioteki w Michalowie stanowi realizacje projektu w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek –zakup obiektu oraz dostosowanie go do potrzeb gminnej Biblioteki w Michalowie współfinansowany przez Min Kultury   i Dziedzictwa Narodowego

 

Przekazanie uchwały do Biura Nadzoru Podlaskiego, Urzędu Woj. umieszczenie na str. BIP

 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z

 

Kierownik Gminnej Biblioteki

 

Burmistrz

 

7.

Uchwała  Nr XXXII/308 /  14   Rady Miejskiej w Michałowie  z 20.03.2014   roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

 

 

 

 

 

 Wyrażono zgodę na zbycie w trybie przetargu nieruchomość  położoną  w obrębie 

Przekazanie uchwały do Biura Nadzoru Podlaskiego, Urzędu Woj. umieszczenie na str. BIP

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, sporządzenie aktu notarialnego

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno -Geodezyjnego

Burmistrz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała A .Dobrowolska

 

 

                                           


 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-03-31

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-03-31

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-03-31