Zarządzenie Nr 27/11 z dnia 2011-03-24 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2011-04-01
Tytuł Zarządzenie Nr 27/11 z dnia 2011-03-24
Or.0050.26.2011.JN                     
 Zarządzenie Nr 27 /11

Burmistrza Michałowa

z dnia  24  marca 2011roku

                   w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009 r Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675 ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  VI Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:
·         Zmian w budżecie
·         Wyodrębnienia w budżecie Gminy Michałowo środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2011
·         Zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich
·         Wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu
·         Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminny Michałowo na lata 2009-2032
·         utworzenia gminnej jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie
·         Wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Michałowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
·         Przyjęcia porozumienia zawartego z gminą Gródek, Zabłudów, Krynki w sprawie przebudowy sieci szerokopasmowej – Internet
·         Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Nowa Wola w gminie Michałowo
·         Rozstrzygnięcia skargi na bezczynność Burmistrza Michałowa 
 
 
 
 § 2
Upoważnić:
 
1.      Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt.1-2, wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia
2.      Podinspektora ds. nadzoru do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt.3,6,8,10 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia
3.      Kierownika Ref. Inwestycyjno -Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt.4,5,7,9 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
       Burmistrz Michałowa
           Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-04-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-04-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-04-01