Zarządzenie Nr 223/13 z dnia 2013-03-21 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2013-03-25
Tytuł Zarządzenie Nr 223/13 z dnia 2013-03-21

Or.0050.223.2013.AD                   

Zarządzenie 223/13

Burmistrza Michałowa

z dnia 21 marca 2013 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337Nr175,poz.1457,Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr  223,poz.1458 z 2009 r  Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675,Nr 40 poz.230, z 2011r Dz. U. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21,poz.113Nr217,poz.1281,z2012rDz.U.Nr149,poz.887,poz.567) zarządza się , co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał  w sprawie:

 

  1. zmian w budżecie na 2013 rok
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2013-2024
  3. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
  4. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie
  6. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu i oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
  7. zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

 

§ 2

 

Upoważnić:

 

  1. Skarbnika Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 1, 2 wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich podjęcia,
  2. Kierownika Ref. Inwestycyjno -Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 3, 4, 6, 7  wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich podjęcia,
  3. Zastępcę Burmistrza  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt. 5  wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia

 

 

§3

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

       Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                                              Marek Nazarko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-03-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-03-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-03-25