Zarządzenie Nr 31/15 z dnia 2015-03-16 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2015-04-17
Tytuł Zarządzenie Nr 31/15 z dnia 2015-03-16

Or.0050.31.2015. JCh.                                   

 

Zarządzenie  Nr 31 /15

Burmistrza  Michałowa

z dnia 16 marca  2015 roku

 

w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r poz. 594,645,1318 z 2014 r poz.379,1072 ) zarządzam co następuje

§  1. Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  podjętych na VI Sesji Rady Miejskiej w dniu  12 marca  2015 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

 

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                             Włodzimierz Konończuk


                                                                                                      

 

Załącznik do  Zarządzenia Nr  31/15

 Burmistrza Michałowa z 16 marca 2015

 

 

HARMONOGRAM

                               

                               Realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia  12 marca  2015 roku

 

 

Lp.

 

Nr  uchwały, z dnia

 

Zadania wynikające z uchwały

 

Sposób realizacji zadania

 

Termin realizacji

 

Odpowiedzialny za realizację

 

Nadzór realizacji

 

1.

 

 

Uchwała  Nr VI/ 28/2015  Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 marca 2015 r w sprawie   zmian w budżecie na 2015r

 

 

 

 

 

 

dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 rok

 

 

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  - do RIO  umieszczenie na str. BIP

 

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

 

Skarbnik, pracownicy księgowości

 

Burmistrz

 

2.

 Uchwała  Nr VI/29 /2015  Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 marca 2015 r  w sprawie   uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2015-2024

 

 

 

dokonano zmiany załączników do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2015-2024

 

 

 

 

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  -do RIO, umieszczenie na BIP

 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

 

Skarbnik

 

Burmistrz

 

3.

 

 

Uchwała  Nr VI/30/15 Rady Miejskiej w Michałowie  z 12 marca  2015 roku w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy  na rok budżetowy 2016.

 

 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dn.8 marca 1990r o samorządzie gminnym oraz art.2 ust 1 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014r o funduszu soleckim Rada Miejska rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środki stanowiące fundusz solecki podejmując uchwałę w której wyraża  zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w następnym roku budżetowym 2016 Rada Miejska w Michałowie nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu na 2016 rok

 

 

Przekazanie do Biura Nadzoru Prawnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  do RIO umieszczenie na str. BIP

 

 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Skarbnik

 

Burmistrz

 

4.

 

Uchwała  Nr VI/31 /2015  Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 marca 2015 r w sprawie   zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z § 13 ust Statutów Sołectw Gminy Michałowo wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Rada Miejska w terminie nie późniejszym niż 4 miesiące po wyborach do Rady Miejskiej i wybory te powinny się odbywać w terminie 6 miesięcy od zakończenia kadencji Ostatnia kadencja to 2008 -2011 zachodzi więc potrzeba zarządzenia wyborów na nową kadencję 2015-2019.Rada Miejska w Michałowie zarządziła przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad soleckich w terminie od 20.03.2015 do 20.04.2015r

 

 

 

Przekazanie do Biura Nadzoru Prawnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  przekazanie wszystkim obecnym sołtysom umieszczenie na str. BIP

 

 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Zastępca  Burmistrza

 

Burmistrz

 

5.

 

 Uchwała  Nr VI/32 /2015  Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 marca 2015 r  w sprawie  utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku  

 

 

Na podstawie art.289§ 1 ustawy o z dnia 5 stycznia 2011r Kodeks Wyborczy oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym ,w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu a dnia 4 lutego 2015r w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP Rada Miejska na wniosek Burmistrza Michałowa tworzy na terenie Gminy Michałowo 2 odrębne obwody głosowania

Obwód głosowania nr 11 w DPS Spokojna Przystań w Garbarch

Obwód głosowania nr 12 w DPS Jawor w Jałówce

 

Przekazanie uchwały do Komisarza Wyborczego, Wojewody Podlaskiego, umieszczenia na stronie BIP ,na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Podlaskiego

 

Zastępca Burmistrza

 

Burmistrz

 

6.

 

Uchwała nr VI/33/ 2015r Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 marca 29015r zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania

 

 

 

Rada Miejska w uchwale Nr XXIII/214 /13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 14 lutego 2013r w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do LGD zmieniała zapis  w § 1 ust.4,5 dotyczący osoby reprezentującej Gminę Michałowo  w LGD i w Radzie Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska jest pan Włodzimierz Konończuk Burmistrz Michałowa

 

Przekazanie do Biura Nadzoru Prawnego Podlaskiego Urzędu Wojew. Biura LGD w Supraślu, umieszczenie na stronie BIP

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Zastępca Burmistrza

 

Burmistrz

 

7

 

 

Uchwala nr VI/34/ 2015 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 marca 2015r w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do Publicznych Przedszkoli oraz  Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej dla których Gmina Michałowo jest organem prowadzącym

 

 

 

Rada ustaliła kryteria wraz z liczba punktów dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowo w postepowaniu rekrutacyjnym

 

Przekazanie  uchwały do Biura Nadzoru Prawnego Podlaskiego Urzędu Wojew. do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  -na stronę BIP dyrektorom placówek oświatowych

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Podlaskiego

 

Inspektor oświaty, dyrektorzy jednostek oświatowych

 

Burmistrz

 

8

 

 

Uchwała Nr VI/35 /2015 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 marca 2015r w sprawie Ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji dla szkól i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

 

 

 

Ustalono tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Michałowo oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 

Przekazanie  uchwały do Biura Nadzoru Prawnego Podlaskiego Urzędu Wojew. do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  -na stronę BIP dyrektorom placówek oświatowych

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Podlaskiego

 

Inspektor oświaty, dyrektorzy jednostek oświatowych

 

Burmistrz

 

9

Uchwała Nr VI/36 /2015 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 12 marca 2015r w sprawie Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu Opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowo w  2015 rok

 

 

W programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowo w 2015 roku stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23.01.2015 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015r poz.320) w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowo w 2015 roku w Rozdziale 3 Opieka nad zwierzętami § 7.1 otrzymał brzmienie „ Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Michałowo realizuje Schronisko dla bezdomnych zwierząt Dworakowska Grażyna Jadwiga z siedzibą Radysy13, Biała Piska – uprawniony podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje i sprzęt oraz podpisaną umowę z Gminą na wykonanie usługi”

 

 

Przekazanie  uchwały do Biura Nadzoru Prawnego Podlaskiego Urzędu Wojew. do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  -na stronę BIP

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Podlaskiego

 

Zastępca Burmistrza

 

Burmistrz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował J. Chmielewski

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-04-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-04-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-04-17