Zarządzenie Nr 195/09 z dnia 2009-03-16 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Data wydania 2009-03-17
Tytuł Zarządzenie Nr 195/09 z dnia 2009-03-16

   

Zarządzenie  Nr 195 /09

Burmistrza Michałowa

z dnia  16 marca 2009  roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Gminy.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142,poz.1591 z póź. zm.) Burmistrz Michałowa zarządza, co następuje

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXVII  Sesji Rady Miejskiej projekt uchwały  w sprawie:

1/ zmian w budżecie na 2009 rok

2/ Utworzenia zamkniętego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku

3/ Utworzenia zamkniętego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku

4/ Wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Michałowo porozumienia partnerskiego z rejonem Wołkowysk (Bialoruś) w celu wspólnej realizacji zadań w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska –Białoruś -Ukraina 2007-2013

5/ trybu postępowania  o udzielenie z budżetu Gminy Michałowo dotacji  podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów  publicznych i nie działającym  w celu  osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

6/ przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Michałowo

7/  przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Topolany

8/  przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez  gminę  Michałowo

9/ zmiany uchwały XXVII 228/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 30.12.2008 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

10/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

11/ sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie wsi Kondratki

12/  zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie wsi Topolany

 

 

Upoważnić:

1.      Skarbnika Gminy  do przedstawienia  w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § l pkt. 1  wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia

2.      Kierownika Referatu Inwestycyjno -Geodezyjnego Rady Miejskiej do przedstawienia  w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § l pkt. ,4,10,11,12 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia

3.      Inspektora ds. oświaty Rady Miejskiej   do przedstawienia w czasie obrad  sesji projektu uchwał wymienionych  w § 1 pkt 8

4.       Podinspektora ds. nadzoru rady do przedstawienia  w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § l pkt.2,3,5,9 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia


§   2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Burmistrz Michałowa

 

      Marek Nazarko

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-03-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-03-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-03-17