Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 2015-03-12 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej Komisji

Data wydania 2015-03-13
Tytuł Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 2015-03-12

Or.0050.29.2105.J.Ch                     

ZARZĄDZENIE Nr 29/15

 Burmistrza Michałowa

z 12 marca 2015 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia organizacji, trybu  pracy oraz zakresu obowiązków członków tej Komisji

             

        Na podstawie art15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014r,poz.1118,1146,1138 ) zarządzam, co następuje:

 

 § 1.  Powołuje się  Komisje i Konkursową zwaną dalej   „Komisją”  w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku w Gminie Michałowo – rozwój i promocja żeglarstwa w następującym składzie:

 

 1. Jerzy Chmielewski                  - zastępca Burmistrza Michalowa
 2. Maria Bożena Ancipiuk          - przewodnicząca Rady Miejskiej w Michalowie
 3. Marek Charytoniuk                 - radny Rady Miejskiej w Michałowie
 4. Irena Suprun                            - radna  Rady Miejskiej w Michałowie
 5. Sławomir Dziewiątkowski       - radny Rady Miejskiej w Michalowie

                                           

§2. Organizację,  tryb  pracy oraz zakresu obowiązków członków  Komisji  określa  Regulamin pracy Komisji stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

                                                                 

§ 3 Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Burmistrz Michalowa

  Włodzimierz Konończuk

 

 

                                                                                           


 

                                                              Załącznik do Zarządzenia

Nr 29/15 Burmistrza Michałowa

z dnia 12 marca 2015 roku

 

Regulamin Pracy Komisji

Komisja działa na podstawie  ZARZĄDZENIA Nr 29 Burmistrza Michałowa z 12 marca 2015 roku  w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia organizacji, trybu  pracy oraz zakresu obowiązków członków tej Komisji

 

Zgodnie z art. 15 ust.2a Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki.

            W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267, z 2014r poa.183) dotyczące wyłączenia pracownika.

Komisja rozpatruje oferty  w  dwóch etapach:

§ 1

 1. W pierwszym etapie Komisja:
  1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert;
  2. otwiera koperty z ofertami;
  3. w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad, oferta nie jest rozpatrywana;
  4. ustala, które z ofert spełniają warunki określone w ogłoszeniu.
 2. W drugim etapie  komisja:
 3.  analizuje merytoryczną zawartość ofert;
  1. wybiera najkorzystniejsze oferty proponuje wysokość środków przyznanych na realizację zadania w granicach wyznaczonych przez uchwałę Rady Miejskiej

§ 2

 1. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja  bierze pod uwagę:
  1. zgodność projektu z zadaniami gminy oraz zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej;
  2. wartość merytoryczną projektu;
  3. koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwaną wysokość dotacji;
  4. staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z gminą w ciągu poprzednich lat;
  5. ocenę możliwości realizacji zadania przez składającego ofertę;
 2. Komisja może dokonać wyboru w przypadku, gdy zostanie złożona nawet tylko jedna oferta na dane zadanie.

 § 3

 

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który zawierać powinien w szczególności

       1)  imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;

2) liczbę zgłoszonych ofert,

       3) wskazanie ofert najkorzystniejszych, z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji;

       4) ewentualne uwagi członków komisji konkursowej;

       5) wzmiankę o odczytaniu protokołu;

       6) podpisy członków komisji konkursowej.

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-03-13

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-03-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-03-13