Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 2015-03-12 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku w Gminie Michałowo –rozwój i promocja żeglarstwa

Data wydania 2015-03-13
Tytuł Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 2015-03-12

Or.0050.28.2015.J.Ch

 

Zarządzenie Nr  28 /2015

Burmistrza Michalowa

z dnia 12 marca 2015

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku w Gminie Michałowo –rozwój i promocja żeglarstwa

 

Na podstawie 13 ust  1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2014r,poz.1118,1146,1138 ) zarządzam,  co następuje:

§ 1. Ogłaszam  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015roku w Gminie Michałowo – rozwój i promocja żeglarstwa -  organizacja sportowych szkoleń żeglarskich w roku 2015 dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia  o treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2. Ogłoszenie o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędzie Miejskim  w Michałowie ,w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

                                   Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk


 

 

Załącznik do

Zarządzenia Nr 28 /15

Burmistrza Michałowa

z dnia 12 marca  2015 roku

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Michałowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania  publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku w Gminie Michałowo – rozwój i promocja żeglarstwa
 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r , poz. 1118,1146,1138)
   
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku w Gminie Michałowo
 3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność o statutową odpowiadającą zadaniom objętych konkursem.

 

II. Rodzaj zadania.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2015 roku w Gminie Michałowo, tj. - organizacja sportowych szkoleń żeglarskich w roku 2015 dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

wysokość środków na realizację zadania w 2015 roku wynosi 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość przydzielenia odpowiednio niższego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, mogą oni negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub złożyć oświadczenie, że nie będą oni związani złożonymi ofertami.

IV. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r , poz. 1118,1146,1138)  i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013r , poz. 885,938,1646 z 2014r 1646,379,911,1146)  

 1. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym Komisja Konkursowa i przedkłada wyniki Burmistrzowi Michałowa.
 2. Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Burmistrz Michałowa
 3. Szczegółowe i warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Michałowa, a Organizacją wnioskującą.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

V. Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej jednak niż do 31 lipca  2015 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.

VI. Termin , zasady i warunki składania ofert.

 1. Wyznacza się termin składania ofert 02 kwietnia  2015 roku. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 2. Oferty należy składać osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskim w Michałowie  ul. Białostocka 11,16 – 050 Michałowo, lub za pośrednictwem poczty. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania   publicznego w zakresie organizacji sportowych szkoleń żeglarskich  w roku 2015 dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia–    Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
 3. Oferty należy składać zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia  2011 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r.Nr 6, poz.25)
 4. Każdy projekt zadania winien być złożony jako oddzielna oferta w innym przypadku nie będzie rozpatrzony.
 5. Do oferty należy dołączyć:
 1. kopię aktualnego wypisu z KRS lub rejestru starostwa powiatowego,
 2. w przypadku  oddziałów  terenowych załączenie  pełnomocnictwa Zarządu Głównego
 3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014 rok,
 4. statut

Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.

VII.    Kryteria  wyboru ofert  zasady przyznawania dotacji.

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niezgodne z warunkami określonymi w ustawie niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 3. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
  1. zgodność oferty z warunkami konkursowymi,
  2. merytoryczna wartość oferty,
  3. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu podanych informacji,
  4. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania
  5. dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,
  6. ilość uczestników i beneficjentów zadania,
  7. zasięg przedsięwzięcia,
  8. rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności.
 4. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Ostateczną decyzję co do wyboru oferty lub ofert podejmie Burmistrz Michałowa.
 5.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. .Burmistrz Michałowa zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części.
 7. Postępowanie konkursowe nie przewiduje trybu odwoławczego.

 

Michałowo, 12 marca 2015 r.

 

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela Pan Jerzy Chmielewski  – Zastępca Burmistrza Michałowa

 Michałowo, tel. 085 71 31 775.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-03-13

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-03-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-03-13