Zarządzenie Nr 218/13 z dnia 2013-03-11 - w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Michałowo

Data wydania 2013-04-22
Tytuł Zarządzenie Nr 218/13 z dnia 2013-03-11

 

Or.0050.218. 2013.AD

Zarządzenie Nr 218 /2013

 Burmistrza Michalowa

 z dnia 11 marca  2013r.

 

  w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Michałowo

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337Nr175,poz.1457,Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr  223,poz.1458 z 2009 r  Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675,Nr 40 poz.230, z 2011r Dz. U. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21,poz.113Nr 217,poz.1281,z2012r Dz.U.Nr149,poz.887,poz.567) oraz art.10.ust.8  ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierującymi niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz.U. Nr 26,poz.306 z póżn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się „ Regulamin przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Michałowo” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Burmistrz Michalowa

                                                                                                                                  Marek Nazarko


 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  nr 218/2013 Burmistrza Michałowa

z dnia 11 marca .2013r

 

  REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY ROCZNEJ DYREKTOROM SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY, DLA   KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST GMINA MICHAŁOWO

 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Michałowo tj.

                 1) Gminnego Ośrodka Kultury w Michalowie

                  2) Gminnej Publicznej  Biblioteki w Michałowie

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

                   1)  instytucji kultury – rozumie się przez to instytucję wymienioną w § 1 pkt.1 i 2 Regulaminu,

                   2) dyrektorze  - rozumie się przez to dyrektora instytucji kultury

§ 3.  1. Nagrodę roczną przyznaje Burmistrz na umotywowany wniosek Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy

        2. Nagroda roczna ma charakter uznaniowy,

        3. Nagroda roczna jest wypłacana ze środków instytucji kultury, w której zatrudniony jest dyrektor.

        4. Nagroda roczna wypłacana jest w terminie do końca lipca roku następującego po roku budżetowym.

         5. Poza nagrodą roczną dyrektorowi instytucji kultury nie przysługują inne nagrody z zakładowego funduszu nagród

§ 4.1. Burmistrz Michałowa  decyduje o przyznaniu nagrody rocznej biorąc pod uwagę  całokształt działalności kierowanej przez dyrektora instytucji kultury.

      2. Podstawą przyznania nagrody rocznej jest wniosek o przyznanie nagrody sporządzony przez Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy.

      3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

§ 5.1. Dyrektor instytucji kultury może otrzymać nagrodę roczną jeżeli:

           1) Realizował zadania i cele ujęte w planie działalności na dany rok

           2) efektywnie zrealizował plan merytoryczny i finansowy

           3) efektywnie i terminowo realizował powierzone zadania,

           4)  wykazał się osiągnięciami w dziedzinie upowszechniania kultury

           5)  gospodarował środkami dotacji w sposób celowy, oszczędny i zgodny z prawem

            6) terminowo regulował zobowiązania o charakterze publiczno prawnym

      2.  Nagrodę roczną przyznaje się w szczególności za:

     1) Jakość  świadczonej pracy oraz podejmowanie dodatkowych zadań ,w szczególności związanych z pozyskiwaniem   pozabudżetowych środków finansowych,

     2) prawidłową realizację zadań statutowych przez instytucje kultury,

     3) uzyskanie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

     4) pozytywny wynik kontroli wewnętrznej

     5)  zaangażowanie w realizacje obowiązków pracowniczych

 

  § 6. Nagroda roczna może być przyznana dyrektorowi, który pełnił funkcję przez cały rok kalendarzowy. Dyrektor, który nie przepracował u pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do nagrody rocznej w wysokości proporcjonalnej  do okresu przepracowanego, pod  warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.

 

§ 7. Nagrody nie przyznaje się, jeżeli dyrektor naruszył swoje obowiązki w sposób stanowiący podstawę do:

       1) wymierzenia kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników,

       2) wymierzenia kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

       3) wymierzenia kary dyscyplinarnej,

       4) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika,

       5) odwołania z zajmowanego stanowiska  z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez   wypowiedzenia z winy pracownika

§ 8. Nagroda roczna nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, jakie dyrektor osiągnął w roku poprzedzającym przyznanie nagrody,

      Nagroda roczna może być przyznana pod warunkiem zabezpieczenia środków na jej wypłatę w budżecie danej instytucji.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Maria Dobrowolska - Cylwik

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-04-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-04-23

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-04-22