Data wydania 2009-06-09
Tytuł Zarządzenie Nr 193/09 z dnia 2009-03-10
Zarządzenie Nr 193/09
Burmistrza Michałowa
z dnia 10 marca  2009 r.
 
 
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych i samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Michałowo podległych Urzędowi Miejskiemu w Michałowie
 
Na podstawie art. 39 ust 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, po. 1458) zarządzam, co następuje
 
 
§ 1
Niniejsze zarządzenie znajduje zastosowanie wobec kierowników jednostek budżetowych, zakładów budżetowych podległych Gminie Michałowo oraz zakładów budżetowych podległych Urzędowi Gminy Michałowo:
 
1)      Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
2)      Szkoła Podstawowa w Michałowie
3)      Gimnazjum w Michalowie
4)      Przedszkole w Michalowie
5)      Gminny Ośrodek  Kultury,
6)      Biblioteka w Michałowie
7)      Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 
§ 2
Zarządzenie wyznacza maksymalne miesięczne wynagrodzenie osób wymienionych w § 1, przez które  należy rozumieć sumę przypadających do wypłaty w danym miesiącu następujących składników wynagrodzenia:
- wynagrodzenie zasadnicze
- dodatek za wieloletnią pracę
- dodatek funkcyjny
-  premie i inne dodatki wypłacane co do zasady comiesięcznie, lub w innych regularnych  
 okresach.
 
§ 3
Ustala się następujące kwoty maksymalnych miesięcznych wynagrodzeń osób wg poniższej tabeli:
 
Stanowisko
                Kwota w złotych 
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
8000
 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Michałowie
 
                6000
Dyrektor Gimnazjum w Michalowie
 
6000
 Dyrektor Przedszkola w Michalowie
 
6000
 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
 
8000
 Kierownik Biblioteki w Michałowie
 
5000
Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie
6000
 
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                                          Burmistrz Michałowa 
 
                                                                                                               Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-06-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-06-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-06-09