Zarządzenie Nr 142/2016 z dnia 2016-03-10 - w sprawie nabycia na rzecz gminy Michałowo nieruchomości położonych w obrębie Bachury i Bołtryki

Data wydania 2016-03-17
Tytuł Zarządzenie Nr 142/2016 z dnia 2016-03-10

Or.0050.142.2016.MK

 

ZARZĄDZENIE  Nr  142/2016

    Burmistrza Michałowa

     z dnia  10  marca  2016 roku

w  sprawie nabycia  na rzecz gminy Michałowo  nieruchomości położonych w obrębie Bachury i Bołtryki

            Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz.1515) w związku z  art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz.1774, 1777) oraz § 2 ust. 2 pkt 1 i 5  Uchwały Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na  czas dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015r.poz. 1477), zarządzam, co następuje:

§ 1

Nabyć na rzecz Gminy Michałowo w drodze umowy darowizny nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa – Starosta Powiatu Białostockiego, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o numerach geodezyjnych położone w obrębie  Bachury: 299/3 o pow. 0,0614ha, 303/7 o pow. 0,4326ha i 391/2 o pow. 0,0033ha  i obrębie Bołtryki: 16/1 o pow. 0,0425ha, 17/2 o pow. 0,0503ha, 18/2 o pow. 0,5134ha, 19/2 o pow. 0,2220ha i 20/1 o pow. 0,0426ha z przeznaczeniem na cel publiczny w zakresie dróg publicznych, o wartości określonej na kwotę: 68 405,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięć złotych).

Dla wyżej opisanych nieruchomości prowadzona jest w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Białymstoku księga wieczysta KW BI1B/00036858/8.

§ 2

  1. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz wieczystoksięgowe ponosi Gmina Michałowo.
  2. Protokół uzgodnień stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                             Burmistrz Michałowa

                                                                                                          Włodzimierz Konończuk

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-03-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-03-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-03-17