Zarządzenie Nr 140/16 z dnia 2016-03-10 - w sprawie ogłoszenia naboru na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Michałowie.

Data wydania 2016-03-10
Tytuł Zarządzenie Nr 140/16 z dnia 2016-03-10

OR.0050.140.2016.LG

Zarządzenie Nr 140/16
Burmistrza Michałowa
z dnia 10 marca 2016r.


w sprawie ogłoszenia naboru na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Michałowie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1515 ) oraz art. 41e ustęp 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536) oraz § 2 ust 5 Regulaminu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Michałowie stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XIV/112/16 z dnia 27.01.2016r w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Michałowie, zarządzam co następuje:


§ 1.


Ogłaszam otwarty nabór na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Michałowie.


§ 2.


1. Zgłoszenie kandydata na członka Rady następuje poprzez złożenie dokumentu zgłoszeniowego w formie papierowej, w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Michałowie.


2. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje oraz oświadczenia:
- imię i nazwisko kandydata oraz jego adres zamieszkania,
- dane organizacji zgłaszającej kandydata,
- krótki opis rodzaju i zakresu działalności statutowej organizacji zgłaszającej
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w ramach prowadzonego naboru na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Michałowie.
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne,
 


 

 

 

§ 3.


Formularz zgłoszeniowy na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Michałowie  stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia oraz dostępny jest na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego –  michalowo.eu

§ 4.


Kompletne wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Michałowie do dnia 18.03.2016r., godz. 15.15 (wnioski złożone po tym terminie będą odrzucone).


§ 5.


 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

                                                                                              Burmistrz Michałowa

 

                                                                                            Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Leszek Gryc

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-03-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-03-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-03-10