Data wydania 2010-03-29
Tytuł Zarządzenie Nr 288 /10 z dnia 2010-03-10
Zarządzenie Nr  288 /10
Burmistrza Michałowa
z dnia 10 marca  2010  roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej
             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009 r Dz. U. Nr 52,poz.420) zarządzam, co następuje:
 § 1
Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXXVI Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:
  
·         Zmian w budżecie na 2010 rok
·         Wyodrębnienia w budżecie Gminy Michałowo środków stanowiących fundusz sołecki
·         Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie wsi Rudnia i Garbary i udzielenia bonifikaty
·         Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
·         Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty
 § 2
Upoważnić:
1.      Skarbnika Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej   w § l pkt. 1,2, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
2.      Kierownika Referatu Inwestycyjno- Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej   w § l pkt.3,4,5, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
       Burmistrz Michałowa
           Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-03-29

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-03-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-03-29