Data wydania 2009-03-12
Tytuł Zarządzenie Nr 191/09 z dnia 2009-03-09

Z A R Z Ą R Z E  N I E  Nr  191/09

 

Burmistrza Michałowa

     z dnia 9 marca  2009 roku

 

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w obrębie Miasta Michałowo.

 

 

 

            Na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami/ i Zarządzenia Nr 169/08 Wójta Gminy Michałowo z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów na 2009r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę :

 

a)      część nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym  189/3 o pow. 0,0068ha położonej w obrębie 29 Miasto Michałowo na rogu ulic: Białostockiej i Plac 11 Listopada, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw. 2671;

b)      nieruchomość z uwagi na położenie narożne w części wyłączona jest z prawa  zabudowy (szkic do wglądu  pokój nr 1, Urząd Miejski M-wo ul. Wąska 1);

c)      sposób zagospodarowania – umieszczenie wolnostojącej trwale związanej z gruntem urządzenia reklamowego;

d)     zasady przywrócenia gruntu do stanu pierwotnego po zakończeniu umowy dzierżawy zostaną określone szczegółowo  w umowie dzierżawy;

e)      wysokość czynszu: 2,80zł/m2 miesięcznie plus podatek  VAT 22%;

 

      2. Wykaz wywiesza się na  okres 21 dni tj. do dnia  31 marca 2009 roku.

      3. Termin, miejsce i warunki przetargu podane zostaną  do publicznej  wiadomości w   odrębnym ogłoszeniu.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michalowie ul. Wąska 1.

 

Treść powyższego  zarządzenia została zamieszczona w Internecie na stronach BIP Urzędu Miejskiego Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl .

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-03-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-03-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-03-12