Zarządzenie Nr 133/12 z dnia 2012-03-09 - w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie

Data wydania 2012-03-23
Tytuł Zarządzenie Nr 133/12 z dnia 2012-03-09
Or.0050.133.2012.AA
 
Zarządzenie Nr 133/12
Burmistrza Michałowa
z dnia 9 marca 2012 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie Panu Janowi Łuksza.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 t.j. z późn. zm.), art. 36a, ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządza się , co następuje:
 
§ 1. W wyniku konkursu przeprowadzonego na stanowisko dyrektora szkoły, powierza się Panu Janowi Łuksza pełnienie obowiązków Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie na okres 5 lat szkolnych, tj. od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2017 r.
 
§ 2. Panu Janowi Łuksza – dyrektorowi Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie udziela się pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do Zarządzenia. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa, potrzebna jest zgoda Burmistrza.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Michałowa
 
       Marek Nazarko   
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do zarządzenia Nr 133/12
Burmistrza Michałowa
z dnia 9 marca 2012 r.
 
Pełnomocnictwo
dla Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół
w Michałowie
Panu Janowi Łuksza
 
            Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia Pana Jana Łukszę do działania w imieniu Gminy Michałowo w zakresie zarządu mienia Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie, a w szczególności do:
1)      tworzenia planu finansowego w ramach kwot uzyskanych z budżetu gminy.
2)    działania jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań do kwot określonych w rocznym planie finansowo – rzeczowym w sprawach Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie, po uzyskaniu kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub upoważnionej przez niego osoby.
3)    występowania przed sądami powszechnymi i organami ścigania w zakresie działania Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie.
4)    ustanowienia pełnomocników, w tym pełnomocników procesowych.
5)    prowadzenia egzekucji należności Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie.
6)    zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia mienia będącego w zarządzie Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie na czas określony do 5 lat, z równoczesnym zawiadomieniem Burmistrza o zamiarze zawarcia takiej umowy.
7)    zbywania środków trwałych i wyposażenia /ruchomości/ Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie w trybie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących zbywania środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe.
 

Metryka strony

Udostępniający: Aleksander Apiecionek

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-03-23

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-03-23

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-03-23