Zarządzenie Nr 306/14 z dnia 2014-03-04 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej Komisji

Data wydania 2014-03-04
Tytuł Zarządzenie Nr 306/14 z dnia 2014-03-04

Or.0050.306.2014.AD

 

  ZARZĄDZENIE Nr 306 /14

 Burmistrza Michałowa

z 3 marca 2014 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia organizacji, trybu  pracy oraz zakresu obowiązków członków tej Komisji

 

             

        Na podstawie art15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010r Nr 234, poz.1536,  z 2011r Nr 112, poz.654, Nr 205, poz.1211, Nr 209, poz.1244, Nr 208, poz.1241, z 2012r Nr149, poz.887, Nr 209, poz.1244 oraz z 2013r Nr 209, poz.1244, Nr 232, poz.1378) zarządzam, co następuje:

 

 § 1.  Powołuje się  Komisje i Konkursową zwaną dalej   „Komisją”  w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku w Gminie Michałowo – rozwój i promocja żeglarstwa w następującym składzie:

 

 1. Aleksander Apiecionek            - Inspektor ds. Oświaty w Urzędzie Miejskim w Michałowie
 2. Alina Kazberuk                        - radna Rady Miejskiej w Michałowie
 3. Marek Charytoniuk                 - radny Rady Miejskiej w Michałowie
 4. Bogusław Ostaszewski             - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
 5. Anna Dobrowolska – Cylwik  - Sekretarz Gminy Michałowo.

                                              

§2. Organizację,  tryb  pracy oraz zakresu obowiązków członków  Komisji  określa Regulamin pracy Komisji stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

                                                                      

§ 3 Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

 

                                                                                              Burmistrz Michałowa

                                                                                                    Marek Nazarko 


                                                              Załącznik do Zarządzenia

Nr 306 /14 Burmistrza Michałowa

z dnia 3 marca 2014 roku

Regulamin Pracy Komisji

 

Komisja działa na podstawie  ZARZĄDZENIA Nr 306 Burmistrza Michałowa z  3 marca 2014 roku  w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia organizacji, trybu  pracy oraz zakresu obowiązków członków tej Komisji

 

Zgodnie z art. 15 ust.2a Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki.

            W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

 

Komisja rozpatruje oferty  w  dwóch etapach:

§ 1

 1. W pierwszym etapie Komisja:
  1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert;
  2. otwiera koperty z ofertami;
  3. w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad, oferta nie jest rozpatrywana;
  4. ustala, które z ofert spełniają warunki określone w ogłoszeniu.
 2. W drugim etapie  komisja:
 3. analizuje merytoryczną zawartość ofert;
  1. wybiera najkorzystniejsze oferty proponuje wysokość środków przyznanych na realizację zadania w granicach wyznaczonych przez uchwałę Rady Miejskiej

                      § 2

 1. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja  bierze pod uwagę:
  1. zgodność projektu z zadaniami gminy oraz zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej;
  2. wartość merytoryczną projektu;
  3. koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwaną wysokość dotacji;
  4. staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z gminą w ciągu poprzednich lat;
  5. ocenę możliwości realizacji zadania przez składającego ofertę;
 2. Komisja może dokonać wyboru w przypadku, gdy zostanie złożona nawet tylko jedna oferta na dane zadanie.

 § 3

 

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który zawierać powinien w szczególności

 

       1)  imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;

2) liczbę zgłoszonych ofert,

       3) wskazanie ofert najkorzystniejszych, z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji;

       4) ewentualne uwagi członków komisji konkursowej;

       5)wzmiankę o odczytaniu protokołu;

       6) podpisy członków komisji konkursowej.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Maria Dobrowolska - Cylwik

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-03-04

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-03-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-03-04