Zarządzenie Nr 26/15 z dnia 2015-03-04 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2015-03-05
Tytuł Zarządzenie Nr 26/15 z dnia 2015-03-04

Or.0050. 26.2015.U.T.

Zarządzenie 26 /2015

Burmistrza Michałowa

 z dnia  4 marca  2015roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

 

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 ,645,1318 z 2014 poz.379,1072)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  VI   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał  w sprawie:

 

 1. Zmian w budżecie
 2. Zmian  w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024,
 3. Wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy  na rok budżetowy 2015.
 4. Zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich
 5. Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
 6.  Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania
 7. Ustalenia kryteriów rekrutacji do Publicznych Przedszkoli oraz Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej dla których Gmina Michałowo jest organem prowadzącym
 8. Ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
 9. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowo w  2015 rok

 

§ 2

 

Upoważnić:

 

 1. Skarbnika Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 1,2,3 wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich  podjęcia
 2. Zastępcę Burmistrza do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 4,5,6 wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich  podjęcia
 3. Inspektora Oświaty do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 7,8, wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich  podjęcia
 4. Kierownika Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej  w § 1 pkt. 9  wraz z uzasadnieniem  potrzeby jej  podjęcia

 

 §3

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

             Burmistrz Michałowa

 

           Włodzimierz Konończuk

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-03-05

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-03-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-03-05