Zarządzenie Nr 305/14 z dnia 2014-03-03 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku w Gminie Michałowo – rozwój i promocja żeglarstwa.

Data wydania 2014-03-04
Tytuł Zarządzenie Nr 305/14 z dnia 2014-03-03

Or. 0050.305.2014 AD

 

ZARZĄDZENIE Nr 305 /14

Burmistrza Michałowa

z dnia 3  marca 2014 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania  publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku w Gminie Michałowo – rozwój i promocja żeglarstwa.
 

    Na podstawie art. 11ust.1 pkt1 i ust 2  i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz.1536,  z 2011r Nr 112, poz.654, Nr 205, poz.1211, Nr 209, poz.1244, Nr 208, poz.1241, z 2012r Nr149, poz.887, Nr 209, poz.1244 oraz z 2013r Nr 209, poz.1244, Nr 232, poz.1378) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku w Gminie Michałowo o treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Michałowie , w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3

 

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

 

 

                 Burmistrz Michałowa

                         Marek Nazarko


 

Załącznik do

Zarządzenia Nr 305/14

Burmistrza Michałowa

z dnia 3 marca  2014 roku

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Michałowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania  publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku w Gminie Michałowo – rozwój i promocja żeglarstwa
 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku w Gminie Michałowo
 3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność o statutową odpowiadająca zadaniom objętych konkursem.

 

II. Rodzaj zadania.

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku w Gminie Michałowo, tj. organizację sportowego szkolenia żeglarskiego w roku 2014 dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia nad Zalewem Siemianówka oraz organizację Regat z Pasją nad Zalewem Siemianówka dla dzieci i młodzieży od 7 roku życia.

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

wysokość środków na realizację zadania w 2014 roku wynosi 129 000 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy  złotych).

W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość przydzielenia odpowiednio niższego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, mogą oni negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub złożyć oświadczenie, że nie będą oni związani złożonymi ofertami.

IV. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2013r., poz.885 z późn.zm).

 Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym Komisja Konkursowa i przedkłada wyniki Burmistrzowi Michałowa.

 1. Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Burmistrz Michałowa
 2. Szczegółowe i warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Michałowa, a Organizacją wnioskującą.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

V. Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2014 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.

VI. Termin , zasady i warunki składania ofert.

 1. Wyznacza się termin składania ofert 24 marca 2014 roku. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 2. Oferty należy składać osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskim w Michałowie  ul. Białostocka 11,16 – 050 Michałowo, lub za pośrednictwem poczty. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania   publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 rok w Gminie Michałowo – rozwój i promocja żeglarstwa”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
 3. Oferty należy składać zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r..Nr 6, poz.25)
 4. Każdy projekt zadania winien być złożony jako oddzielna oferta w innym przypadku nie będzie rozpatrzony.
 5. Do oferty należy dołączyć:
 1. kopia aktualnego wypisu z KRS lub rejestru starostwa powiatowego,
 2. w przypadku  oddziałów  terenowych załączenie  pełnomocnictwa Zarządu Głównego
 3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2013 rok,
 4. statut

Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.

VII.    Kryteria  wyboru ofert  zasady przyznawania dotacji.

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niezgodne z warunkami określonymi w ustawie niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 3. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
  1. zgodność oferty z warunkami konkursowymi,
  2. merytoryczna wartość oferty,
  3. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu podanych informacji,
  4. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania
  5. dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,
  6. ilość uczestników i beneficjentów zadania,
  7. zasięg przedsięwzięcia,
  8. rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności.
 4. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Ostateczną decyzję co do wyboru oferty lub ofert podejmie Burmistrz Michałowa.
 5.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. .Burmistrz Michałowa zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części.
 7. Postępowanie konkursowe nie przewiduje trybu odwoławczego.

 

 

Michałowo, 3 marca 2014 r.

 

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela Pani Anna Dobrowolska – Sekretarz Gminy Michałowo, tel. 085 71 31 775.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Maria Dobrowolska - Cylwik

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-03-04

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-03-31

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-03-04