Data wydania 2012-03-06
Tytuł Zarządzenie Nr 132/12 z dnia 2012-03-02
Or.0050.132.2012.JN
Zarządzenie nr 132/12
Burmistrza Michalowa
z dnia 2 marca 2012 roku
         zmieniające   ceny i opłaty za korzystanie obiektów: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie
 
                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr .180.poz 1111,.Nr.223.poz.1458,z 2009r Dz.U.Nr.52.poz.420.Nr.157.poz.1241 z 2010r Dz. U. Nr 28,poz.142,146,Nr 106,poz.675, Nr 40,poz.230 z 2011rNr117,poz.679,Nr134,poz.777,Nr21,poz.113 ) oraz art. 4 ust 2 w związku z art. 4 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r Nr 121.poz.770, Dz. U.Nr .106.poz. 679 Dz.U.z 1998.Nr 106 poz. 668 Dz.U.z 2002r Nr 113.poz.984Dz.U.z 2003r nr 199 poz.1937,Dz.Uz 2003r Nr .96 poz. 874,Dz.Uz z 2008r Nr .223 poz.1458 Dz.U.z 2009r Nr .19 poz.101,Nr .19.poz.100 Nr.157.poz.1241,Dz.Uz .2010r Nr 106,poz.675,Nr 127 poz.857 ) oraz uchwały Nr IV/43/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Michałowo uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego Burmistrz Michałowa   zarządza, co, następuje:
 §1. Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 85/11 Burmistrza Michałowa z dnia 23 września 2011 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie otrzymuje brzmienie ustalone Załącznikiem do niniejszego zarządzenia
 
 §2.Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w   Michałowie
 
 §3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
 
                                                                                                          Burmistrz Michałowa
 
                                                                                                              Marek Nazarko
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-03-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-03-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-03-06