Zarządzenie Nr 18/15 z dnia 2015-01-28 - w sprawie powołania Komisji oraz ustalenia Regulaminu konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

Data wydania 2015-02-06
Tytuł Zarządzenie Nr 18/15 z dnia 2015-01-28

                                           

 

Or.0050.18 . 2015.UT

ZARZĄDZENIE Nr 18 /15

Burmistrza Michałowa

z dnia 28 stycznia 2015 roku

       w sprawie powołania Komisji oraz ustalenia Regulaminu konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

 

 

       Na podstawie art.7 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z.2013.594 z 2013r 645,1328,z 2014r 379,10720) art.221 ustawy z dnia 27 września 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. 885,983,z 2014r1646,379,911,1146) w związku z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r (Dz. U. z 2014,1118,1146,1138) roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zarządzam, co następuje

Powołać członków Komisji Konkursowej w składzie:

 1. Aleksander Apiecionek – Inspektor ds. Oświaty w Urzędzie Gminy Michałowo
 2. Maria Bożena Ancipiuk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
 3. Irena Suprun                 – radna Rady Miejskiej w Michałowie
 4.  Marek Charytoniuk     - radny Rady Miejskiej w Michałowie
 5. Sławomir Dziewiątkowski – radny Rady Miejskiej w Michałowie

 

 § 3

 

Przyjąć Regulamin przeprowadzenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

o udzielenie z budżetu gminy Michałowo dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 § 4

Komisja rozpocznie prace w dniu 10 lutego  2015 roku i zakończy je do dnia  15 lutego 2015 roku.

                                                                      

 § 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                              Burmistrz Michałowa

 

                                                                                              Włodzimierz Konończuk


 

                                                                               Załącznik do Zarządzenia

Nr 18 /15 Burmistrza Michałowa

z dnia 28 stycznia 2015 roku

Regulamin Komisji Konkursowej

określający tryb postępowania w zakresie udzielania z budżetu Gminy Michałowo dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 § 1

 1. W pierwszym etapie komisja:
  1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert;
  2. otwiera koperty z ofertami;
  3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad, oferta nie jest rozpatrywana;
  4. ustala, które z ofert spełniają warunki określone w ogłoszeniu.
 2. W drugim etapie konkursu komisja:
  1. analizuje merytoryczną zawartość ofert;
  2. wybiera najkorzystniejsze oferty proponuje wysokość środków przyznanych na realizację zadania w granicach wyznaczonych przez uchwałę Rady Miejskiej

§ 2.

 1. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę:
  1. zgodność projektu z zadaniami gminy oraz zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej;
  2. wartość merytoryczną projektu;
  3. koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwaną wysokość dotacji;
  4. staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z gminą w ciągu poprzednich lat;
  5. ocenę możliwości realizacji zadania przez składającego ofertę;
 2. Komisja może dokonać wyboru w przypadku, gdy zostanie złożona nawet tylko jedna oferta na dane zadanie.

§ 3.

 

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który zawierać powinien w szczególności

 

            1. imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;

2.liczbę zgłoszonych ofert, w tym spełniających  warunki określone w § 6 i 7 Uchwały Rady Gminy Nr XXX/195/05 z dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Michałowo dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia  zysku na realizację zadań Gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania oraz ofert odrzuconych, zmienionej Uchwałą Nr XV/136/08 z dnia 14.02.2008r 

   

          3.wskazanie ofert najkorzystniejszych, z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji;

          4.ewentualne uwagi członków komisji konkursowej;

          5.wzmiankę o odczytaniu protokołu;

          6.podpisy członków komisji konkursowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-02-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-02-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-02-06