Data wydania 2009-03-06
Tytuł Zarządzenie Nr 187/09 z dnia 2009-02-27

Zarządzenie Nr 187/09

 

BURMISTRZA  Michałowa

 

  z dnia 27  lutego 2009roku

 

                       w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo.

Na podstawie art. 30  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r..Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i  art., 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)  oraz Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo  z dnia 22 czewrca 2006 roku  w sprawie określenia  zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomosci gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości stanowiące włąsność Gminy Michałowo położone w obrębie wsi oznaczone numerem geodezyjmym:

Leonowicze:

a) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 198 o pow. 0,3400 ha, wartość  nieruchomości: 13.500 zł plus podatek VAT 22% od 2/3 części , KW  BI1B/00103825/9;

b) nieruchomość niezabudowana  oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 84 o pow. 0,5700ha, wartość nieruchomości 18 500 zł plus podatek VAT 22% od 2/3 cześci, Kw BI1B/00103825/9;

    Brak w gminie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązujacym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. nieruchomość w/w przeznaczone są  w części 2/3 pod budownictwo zagrodowe a 1/3 na cele rolnicze;

 

Kolonia Mostowlany:

a) nieruchomość zabudowana budynkiem po dawnej zlewni mleka oznaczona geodezyjnie jako działka nr 146 o pow. 0,1000 ha, wartość nieruchomości: 13.500 zł plus podatek VAT 22%, Kw 63480;

    Brak w gminie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązujacym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. teren przeznaczony pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem działalności usługowej;

 

§ 2. Na podstawie art. 34 cytowanej wyżęj ustawy pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych  w § 1 z zastrzeżeniem art. 216 przysługuje osobie, która spełnia jeden  z następujach warunków:

1)  przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym jest mowa w art. 35 ust. 1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2)  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku, albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 3. W razie zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stosuje się kolejność wymieniona w § 2.

§ 4. Osoby o których mowa w § 2, korzystaja z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich nabycie po cenie określonej w niniejszym wykazie  w terminie 6 tygodni od daty opublikowania niniejszego wykazu tj. do dnia 14 kwietnia 2009r. oraz dodatkowo pokryją koszta poniesione przez Gminę.

§ 5. O ile, nieruchomości wymienione w § 1 nie zostaną sprzedane na zasadach określonych w § 2, albo co do których  przepisy nie maja zastosowania, podlegają sprzedaży w drodze przetargu ustnego (licytacj).

§ 6. Termin, miejsce i warunki przewtargu podane zostaną do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie.

§ 8. Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Gminy Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl. oraz przekazana sołectwom wsiŁuplanka Stara i Nowa i Jałówka.

 

                                                                                                 Burmistrz  Michałowa

                                                                                                      Marek Nazarko                                                                              

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-03-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-03-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-03-06