Zarządzenie Nr 22/11 z dnia 2011-02-25 - W sprawie opracowania, ustalenia treści w odpowiednim trybie i wprowadzenia własnych przepisów kancelaryjnych i archiwalnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Michałowo

Data wydania 2011-03-07
Tytuł Zarządzenie Nr 22/11 z dnia 2011-02-25

Znak: OR.005O.22.2011

 

ZARZĄDZENIE Nr 22/11

BURMISTRZA Michałowa

z dnia 25  lutego 2011 r.

 

W sprawie opracowania, ustalenia treści w odpowiednim trybie i wprowadzenia własnych przepisów kancelaryjnych i archiwalnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Michałowo

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Zobowiązuję Dyrektorów  i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Michałowo wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia do opracowania, ustalenia treści w odpowiednim trybie i wprowadzenia własnych przepisów kancelaryjnych i archiwalnych:

1) jednolitego rzeczowego wykazu akt w porozumieniu z dyrektorem właściwego archiwum państwowego - na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Kultury z 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375),

2) na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 230) obligatoryjnie od 1 stycznia 2011 r. instrukcje określające zasady i tryb postępowania z dokumentacją (instrukcje kancelaryjną oraz instrukcje w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych) zatwierdzone przez dyrektora właściwego archiwum państwowego z upoważnienia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

§ 2

 

Powyższe przepisy kancelaryjne i archiwalne należy opracować i wprowadzić w życie w trybie pilnym.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. nadzoru

 

§4

 

                                                                      

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

 

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                              Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-03-07

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-02-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-03-07