Zarządzenie Nr 212/13 z dnia 2013-02-25 - w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej w tym wysokości opłat

Data wydania 2013-03-06
Tytuł Zarządzenie Nr 212/13 z dnia 2013-02-25

Or 0050.212.2013.A.D.

Zarządzenie Nr 212 /13

Burmistrza Michałowa

z dnia 25 lutego 2013

 

w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej w tym wysokości opłat

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337Nr175,poz.1457,Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr  223,poz.1458 z 2009 r  Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675,Nr 40 poz.230, z 2011r Dz. U. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21,poz.113Nr 217,poz.1281,z 2012r Dz.U.Nr149,poz.887,poz.567),   oraz art.5 c pkt. 3,art.67a ust.3  ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku nr 256,poz.2572 z póź. zm.) zarządzam co następuję:

 

§ 1 Uzgadnia się w porozumieniu z dyrektorem Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie  wysokość opłat za korzystanie  ze stołówki szkolnej:

            1/ Koszt przygotowania obiadu 4,65 zł

             2/ 3,00 zł dla ucznia ( co stanowi koszt produktów żywnościowych tzw. „wsad do kotła”)

             3/ 7,65 zł dla pozostałych uprawnionych ( na podstawie rzeczywistych kosztów przygotowania posiłków: kosztów utrzymania  i funkcjonowania stołówki z uwzględnieniem wynagrodzenia pracowników oraz koszt produktów żywnościowych tzw. ”wsad do kotła”)

 

§ 2. Upoważniam dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za posiłki w szkole, jeśli

          1/ w rodzinie występuje szczególnie trudna sytuacja materialna

          2/ w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych

§  3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Michałowie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od 01 marca 2013 roku

 

 

                                                                                                          Burmistrz Michałowa

                                                                                                               Marek Nazarko

     

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Maria Dobrowolska - Cylwik

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-03-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-03-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-03-06