Data wydania 2012-02-27
Tytuł Zarządzenie Nr 131/12 z dnia 2012-02-24
Or.0050.131.2012.AA
ZARZĄDZENIE nr 131/12
Burmistrza Michałowa
z dnia 24.02.2012 r.
 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie.
            Na podstawie art. 36a ust. 6 w zw. z art. 5c pkt 2 ustwy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 ze zm.) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 
 
§ 1
 
Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie.
 
 
§ 2
 
W skład komisji konkursowej powołuje się:
 
1) Pan Aleksander Apiecionek      - przedstawiciel Organu Prowadzącego
2) Pani Maria Bożena Ancipiuk    - przedstawiciel Organu Prowadzącego
3) Pani Alina Kazberuk                - przedstawiciel Organu Prowadzącego
4) Pani Jolanta Jurgiel                - przedstawiciel Kuratora Oświaty w Białymstoku
5) Pani Grażyna Czyżewska      - przedstawiciel Kuratora Oświaty w Białymstoku
6) Pani Elżbieta Mackiewicz      - przedstawiciel Rady Pedagogicznej
7) Pani Irena Jarocka               - przedstawiciel Rady Rodziców
8) Pan Stanisław Roczniak       - przedstawiciel Związków Zawodowych ZNP
9) Pan Ryszard Urbańczyk       - przedstawiciel Związków Zawodowych NSZZ  Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania
 
§ 3
 
Wyznacza się Pana Aleksandra Apiecionka na Przewodniczącego komisji konkursowej.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Burmistrz Michałowa
 
       Marek Nazarko   

Metryka strony

Udostępniający: Aleksander Apiecionek

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-02-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-02-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-02-27