Zarządzenie Nr 130/12 z dnia 2012-02-23 - w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2012-02-27
Tytuł Zarządzenie Nr 130/12 z dnia 2012-02-23
     Or.0050.130 .2012JN                                   
 
 Zarządzenie Nr /130 /12
Burmistrza Michałowa
z dnia 22 lutego 2012 roku
 
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008rDz.U.Nr180,poz.1111,Dz.U.Nr 223,poz.1458z2009rDz.U.Nr52,poz.420 .U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675,Nr 40 poz.230, z 2011r Dz. U. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21,poz.113,Nr 217,poz.1281 ) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie podjętych na XIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 16 lutego 2012 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia
 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Burmistrz Michałowa
 
                                                                   Marek Nazarko
 
 
 

 

 
Załącznik do Zarządzenia Nr 130  
 Burmistrza Michałowa z 23 lutego 2012
 
 
 HARMONOGRAM
Realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 16 lutego 2012 roku
 
 
Lp.
Nr  uchwały, z dnia w sprawie
Zadania wynikające z uchwały
Sposób realizacji zadania
Termin realizacji
Odpowiedzialny za realizację
Nadzór realizacji
1
Uchwała Nr XIV131 /12 Rady Miejskiej w Michałowie z 16.02.2012 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej
  
 
 
 
W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających w dniu 22 stycznia 2012 roku do Rady Miejskiej w Michałowie w okręgu wyborczym nr 5 wybrana radna Halina Ławreszuk została wybrana do składu Komisji Rewizyjnej
Przekazanie uchwały do Biura nadzoru prawnego umieszczenie na BIP ,przekazanie Przewodniczącemu Komisji
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący
Burmistrz
2.
Uchwała Nr XIV/132 /12 Rady Miejskiej w Michałowie z 16.02.2012 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego
 
 
 
 
W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających w dniu 22 stycznia 2012 roku do Rady Miejskiej w Michałowie w okręgu wyborczym nr 5 wybrana radna Halina Ławreszuk została wybrana do składu Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego
Przekazanie uchwały do Biura nadzoru prawnego umieszczenie na BIP ,przekazanie Przewodniczącemu Komisji
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący
Burmistrz
3.
Uchwała Nr XIV/133 /12 Rady Miejskiej w Michałowie z 16.02.2012 roku uchylająca uchwałę o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii i nadanie jej statutu
W wyniku włączenia w struktury GOK-u Pracowni Filmu, Dźwięku i Fotografii uchylono uchwałę o jej powołaniu
Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, umieszczenie na BIP 
uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
doradca Burmistrza
Burmistrz
4.
Uchwała Nr XIV/134 /12 Rady Miejskiej w Michałowie z 16.02.2012roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie
w wyniku włączenia w struktury GOK Praco9wni Filmu, Dźwięku i Fotografii dokonano połączenia statutu GOK i Pracowni
Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego umieszczenie na BIP   
uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
doradca Burmistrza
Burmistrz
5
Uchwała Nr XIV135/ /12 Rady Miejskiej w Michałowie z 16.02.2012roku w sprawie  Zmian w budżecie na 2012 rok
 
 
 
 
dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2011 rok
Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego do RIO umieszczenie na str. BIP
 
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu W Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Skarbnik
Burmistrz
6.
Uchwała Nr XIV/136 /12 Rady Miejskiej w Michałowie z 16.02.2012roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo nie stanowiących jej własności
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Parafii Prawosławnej w Nowej Woli w wysokości 10 tys. złotych na wymianę stolarki okiennej w zabytkowej cerkwi parafialnej p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli
umieszczenie na BIP, zawarcie umowy z Parafią na realizację zadania
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i
doradca Burmistrza
Burmistrz
7.
Uchwała Nr XIV/137/12 Rady Miejskiej w Michałowie z 16.02.2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012 – 2024
 
 
dokonano zmiany załączników do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011-2024
 
 
 
Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego -do RIO, umieszczenie na BIP
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu W Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Skarbnik
Burmistrz
8.
Uchwała Nr XIV/138/12 Rady Miejskiej w Michałowie z 16.02.2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2015  
Aktualizacja Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2015
Przekazanie uchwały do Biura nadzoru prawnego umieszczenie na BIP
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
doradca Burmistrza
Burmistrz
9
Uchwała Nr XIV/139/12 Rady Miejskiej w Michałowie z 16.02.2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo
 
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy art.5a ustawy o samorządzie gminny Niniejsza uchwała stanowi realizację zapisów ustawy o samorządzie gminnym ,realizuje zasady przeprowadzania konsultacji oraz zasady uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu istotnych decyzji
Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, Biura nadzoru prawnego umieszczenie na BIP
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Sekretarz
Burmistrz
10.
Uchwała Nr XIV/140/12 Rady Miejskiej w Michałowie z 16.02.2012 roku w sprawie uzgodnienia pozyskania materiału rozmnożeniowego w postaci zrazów z pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowo
 
 
 
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie uzgodnienia pozyskania materiału rozmnożeniowego w postaci zrazów z drzew będących pomnikami przyrody do założenia Leśnego Archiwum Klonów Drzew i innej Roślinności Leśnej dla Polski Północno-Wschodniej
Przekazanie uchwały , Biura nadzoru prawnego umieszczenie na BIP, przekazanie do nadleśnictwa Żednia celem wykonania
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Kierownik Ref. Inwestycyjno-Geodezyjnego
Burmistrz
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała J. Narolewska

 

 
    
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-02-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-02-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-02-27