Zarządzenie Nr 303/14 z dnia 2014-02-21 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2014-02-24
Tytuł Zarządzenie Nr 303/14 z dnia 2014-02-21

zOr.0050.303.2014UT                                   

 Zarządzenie  Nr  303 /14

Burmistrza  Michałowa

z dnia  21 luty 2014 roku

 

             w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie

 

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r poz.596, 645,1318) zarządzam co następuje

§  1.Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  podjętych na XXXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 lutego 2014 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Burmistrz Michałowa

 

                                                                      Marek Nazarko

                                                                                           


Załącznik do  Zarządzenia Nr 303/14

 Burmistrza Michałowa z    21 lutego   2014

 

 

HARMONOGRAM

                               

                  Realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia 13 lutego2014 roku

Lp.

Nr. uchwały, z dnia

Zadania wynikające z uchwały

Sposób realizacji zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialny za realizację

Nadzór realizacji

1.

Uchwała  Nr XXXI/292/14  Rady Miejskiej w Michałowie  z13.02.2014     roku w sprawie  budowy pomnika

 

 

 

Rada wyraziła zgodę na wzniesienie pomnika z okazji 5lecia nadania praw miejskich w dniu 1 stycznia 2009 roku „O …Wolność i Lepsze Jutro” w Michałowie na działce nr 193 o pow. 0,9291 ha obręb 29 Michałowo

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP,

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sekretarz

Burmistrz

2.

 

 

Uchwała  Nr  XXXI/  293/14  Rady Miejskiej w Michałowie  z  13.02.2014 roku w sprawie  zmian w budżecie na 2014 rok

 

dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 rok

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  - do RIO  umieszczenie na str. BIP

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

Skarbnik

Burmistrz

3.

Uchwała  Nr XXXI/ 294  /  14   Rady Miejskiej w Michałowie  z 13.02.2014   roku zmieniająca  uchwałę w sprawie  Pomocy Finansowej  Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania” przebudowa drogi powiatowej nr 1440 na odcinku Zabłudów – Topolany

W uchwale Nr XXX/278/13 rady Miejskiej w Michalowie z dnia 31 grudnia 2013r Rada

w paragrafie 1 wprowadziła zmiany  w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi

powiatowej Nr 1440  na odcinku Zabłudów – Topolany  

Umieszczenie  na str. BIP, zawarcie stosownej umowy z Zarządem Powiatu szczegółowo określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji celowej

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik Referatu Inwestycyjno –Geodezyjnego,Skarbnik

Burmistrz

 

 

 

4

Uchwała  Nr XXXI/295   /  14   Rady Miejskiej w Michałowie  z13.02.2014   roku w sprawie  funduszu soleckiego

Rada nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Michałowo środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2015

Przekazanie   do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. RIO, umieszczenie na BIP

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z

Skarbnik

Burmistrz

5.

Uchwała Nr XXXI/296 /14 Rady Miejskiej w Michałowie  z 13.02.2014    w sprawie  zmiany w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Michalowie

W załączniku nr 1 do uchwały XV/149/12 Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michalowie  wprowadzono zmiany odnośnie realizacji zadań z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i realizacji zadań z zakresu ustawy prawo energetyczne – przyznawanie dodatków energetycznych

Przekazanie   do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. Do  Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego,  umieszczenie  na str. BIP,

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

Kierownik MGOPS

Burmistrz

6

Uchwała Nr XXX/ 297 /14 Rady Miejskiej w Michałowie  z 13.02.2014    roku upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Rada upoważniła kierownika MGOPS do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w tym do wydawania decyzji  administracyjnych i postanowień  w sprawach przyznawania dodatków energetycznych

Przekazanie   do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. Do Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, umieszczenie  na str. BIP,

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

Kierownik MGOPS

Burmistrz

                     

 

 

 

7.

Uchwała Nr XXXI/298 /14 Rady Miejskiej w Michałowie  z13.02.2014    w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania” Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”  

 

 

Uchwalono program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

Przekazanie   do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. Do Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, umieszczenie  na str. BIP,

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

Kierownik MGOPS

Burmistrz

8

Uchwała  Nr XXXI/299 /14  Rady Miejskiej w Michałowie  z 31.12.2013 roku w podwyższenia kryterium dochodowego na udzielnie pomocy w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”

 

Podwyższono kryterium do 150%o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia 24 marca 2004 r o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla rodzin wymienionych w uchwale RM z dnia 10 grudnia 2013r w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania”  pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Przekazanie   do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. Do Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, umieszczenie  na str. BIP,

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

Kierownik MGOPS

Burmistrz

 

 

 

9.

Uchwała  Nr   XXXI/300/14  Rady Miejskiej w Michałowie  z  13.02.2014   roku w sprawie  ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie udzielonego posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”

Określono zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie udzielonego posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania

Przekazanie   do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. Do Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, umieszczenie  na str. BIP,

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

Kierownik MGOPS

Burmistrz

10.

Uchwała  Nr   XXXI/301/14  Rady Miejskiej w Michałowie  z  13.02.2014   roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu

Wyrażono zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonym w Michalowie przy ul. Łąkowej 1

Umieszczenie  na str. BIP podpisanie aktu notarialnego

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik Referatu Inwestycyjno -Geodezyjnego

Burmistrz

11.

Uchwała  Nr   XXXI/302/14  Rady Miejskiej w Michałowie  z  13.02.2014   roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu

 

 

 

Wyrażono zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych nr 1,3,4,5 położonych  w Michalowie przy ulicy Bialostockiej16,

Umieszczenie  na str. BIP, podpisanie aktów notarialnych

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik Referatu Inwestycyjno -Geodezyjnego

Burmistrz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-02-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-03-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-02-24