Data wydania 2011-03-07
Tytuł Zarządzenie Nr 19/11 z dnia 2011-02-18
 ZARZĄDZENIE Nr 19 /11
Burmistrza Michałowa
 z dnia 18 lutego 2011 roku
 
       w sprawie powołania Komisji oraz ustalenia Regulaminu konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.
 
 
       Na podstawie art.7 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.221 ustawy z dnia 24 września 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) z póź zmianami ,zarządzam, co następuje
 
  § 1
Powołać członków Komisji Konkursowej w składzie:
 
  1. Aleksander Apiecionek – Inspektor ds. Oświaty w Urzędzie Gminy Michałowo
  2. Maria Bożena Ancipiuk - radna Rady Gminy Michałowo
  3. Alina Kazberuk – radna Rady Gminy Michałowo
  4. Marek Charytoniuk - radny Rady Gminy Michałowo
  5. Bogusław Ostaszewski – radny Rady Gminy Michałowo
 
§ 2
 
Przyjąć Regulamin przeprowadzenia konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.
o udzielenie z budżetu gminy Michałowo dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
 § 3
Komisja rozpocznie prace w dniu 7 marca 2011 roku i zakończy je do dnia  11 marca 2011 roku.
                                                                      
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                              Burmistrz Michałowa
 
                                                                                                    Marek Nazarko 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-03-07

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-03-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-03-07