Data wydania 2009-03-10
Tytuł Zarządzenie Nr 5/2009 z dnia 2009-02-17

 

ZARZĄDZENIE Nr 5/2009

 

Burmistrza Michałowa z dnia 17 lutego 2009 r.

 

w sprawie zwrotu kosztów przejazdu samochodem osobowym nie będącym własnościąpracodawcy.

         Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz § 5 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, ze zm.) w związku z § 2 pkt 1 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów Używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, ze zm.) zarządzam, co

następuje:

§ 1. Na wniosek pracownika Urzędu Miejskiego w Michałowie lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Michałowo pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej na obszarze kraju samochodem nie będącym własnością pracodawcy.

§ 2.  Wzór wniosku, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.   Wniosek wypełniony i zatwierdzony,  przez Burmistrza Michałowa lub upoważnionego pracownika stanowi załącznik do polecenia wyjazdu (delegacji) i podlega przekazaniu do księgowości łącznie z delegacją w celach rozliczeniowych.

§ 3. W przypadku uzyskania zgody pracodawcy na przejazd w podróży służbowej na obszarze kraju samochodem niebędącym własnością pracodawcy – pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu ustaloną w następującej wysokości:

1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł/km,

2) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł/km.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. nadzoru rady i Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01  marca 2009 r.

                                                                                                   Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-03-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-03-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-03-10